Vi bruger Cookies!     

         
 X     
agdrupparken

Ålandsvej 11, Brønderslev

 

Kolonihaveforeningen Agdrupparken

Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 11. marts 2017  kl. 14,00 i Bibliotekets sal på P.N. Jensens Plads

Der var mødt 35 stemmeberettigede, men 2 valgte at forlade mødet. Herefter var der 33 stemmeberettigede .

DAGSORDEN:

1.       Velkomst v/ formanden.

2.       Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Kaj Hansen blev, som foreslået af bestyrelsen valgt som dirigent. Gitte Vejby blev valgt som referent og som stemmetællere valgtes Bo Stryhn, Jes  Møller Christensen  og Inger Marie Mogensen.

3.       Formandens beretning

·         Godkendelse af formandens beretning (skriftlig beretning vedlagt). Var udsendt.

4.       Fremlæggelse af regnskab for 2016

·         Godkendelse af regnskabet. Godkendt.

5.       Indkomne forslag..                             Fremlæggelse af forslag til kollektiv forsikring. Foreningens medlemmer

skal melde tilbage til bestyrelsen, hvorvidt de ønsker at have kollektiv forsikring, hvorefter bestyrelsen kontakter forsikringsselskabet. Interesserede indkaldes til et møde for yderligere information.

·         Forslag fra bestyrelsen: Fremover sendes indkaldelse til Generalforsamling og andre vigtige meddelelser pr. mail, bekendtgøres på Hjemmesiden og i Brønderslev Radio, samt i Klubhuset og Facebook. Dette blev vedtaget.

6.       Godkendelse af budget for 2017

·         Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Budgettet blev godkendt.

7.       Justering af interne ordensregler til godkendelse (vedlagt som bilag). De interne ordensregler  blev godkendt, dog således, at  paragraf 2.8 ændres til,  at klipning af hæk  foretages mindst 1 gang om året.

8.       Valg af kasserer. Kaj Johansen er på valg, modtager genvalg. Kaj Johansen blev genvalgt. Ingen modkandidater.

9.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  Jimmi Jordansen, modtager genvalg og Gitte Vejby Madsen er på valg, modtager ikke genvalg. Herefter blev Doris Christensen (ved fuldmagt), Jimmy Jordansen og Dorthe Pedersen (ved fuldmagt) opstillet til valg til bestyrelsen. Stemmerne fordelte sig således: Doris Christensen 9 stemmer, Jimmy Jordansen 29 stemmer og Dorthe Pedersen 23 stemmer. Der var 2 blanke stemmesedler. Jimmy Jordansen og Dorthe Pedersen er herefter valgt til bestyrelsen.  

10.   Valg af 2 suppleanter. Der er pt. Ingen suppleanter. Ellen Jensen, Svend Dissing og Jytte Vestergård blev opstillet. Og stemmerne fordelte sig som følger: Ellen Jensen 14 stemmer, Svend Dissing og Jytte Vestergård fik hver 25 stemmer. Jytte Vestergård blev ved lodtrækning 1. suppleant og Svend Dissing 2. suppleant.

11.   Valg af revisorer. Jørn Dahl Sørensen og Inger Marie Mogensen blev i 2016 valgt for 2 år. Derfor er der ikke valg af revisorer i år. Næste år på generalforsamling ændres proceduren således at, en revisor vælges for 1 år og den anden vælges for 2 år.

12.   Valg af 2 revisorsuppleanter. Svend Dissing og Jørgen Studsgaard er pt, suppleanter. Her blev Jørgen Studsgård genvalgt og tillige valgtes Bo Stryhn.

13.   Valg af 1 vurderingsformand, vælges for 1 år.  Jan Østergaard Rasmussen blev valgt sidste år, men har ønsket at fratræde. Jens Jakob Mogensen er indtrådt som formand. Er på valg. Jens Jakob Mogensen modtog genvalg.

14.   Valg af 2 vurderingsmænd (vælges for 2 år), Jørgen Studsgaard og Kim Nielsen er på valg, begge modtager genvalg. Kim Nielsen var ikke tilstede på generalforsamlingen. Jørgen Studsgård og Bo Stryhn blev herefter valgt.

15.   Valg af 2 suppleanter for vurderingsudvalg. Pt. Er der ingen suppleanter. Allan Andersen og Kaj Hansen

blev begge valgt.

16.   Eventuelt. Næste møde.  Umiddelbart efter generalforsamlingen.

lt. Der blev spurgt, hvorvidt der er mulighed for at få fældet træerne bag Susåvej og Kongeåvej. Spørgsmålet er flere gange forelagt kommunen. Spørgerne opfordres til også at kontakte kommunen. Der blev endvidere spurgt, hvorvidt man påtænker at afholde kræmmermarked i 2017. Svaret er JA.

#####################################################

Referat af bestyrelsesmøde i Agdrupparken

Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19,00 i Klubhuset

Birte, Kaj, Jens, Jimmy og Gitte mødt.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter. Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  Godkendt.

3. Siden sidst. Nyhedsbrev nr. 2, Vandrenovering, Kurser i 2017, Kredsmøde, nye havelejere, Salget af nr. 128, Agdrupposten, Hjemmesiden, m.m.   Vandrenovering går planmæssigt. Kurser: Der er tilmeldt 2 (Birte og Jens) og der er reserveret yderligere 3 pladser. Nye havelejere: Kongeåvej 404 er solgt. Hjemmesiden har haft rigtig mange besøgende.

4. Økonomi Status vedr. foreningens økonomi i forhold til det foreslåede budget.

Stadig restancer fra enkelte havelejere. Status manglede.

5. Beslutning om renovering af vejene. Det blev besluttet, at vejene renoveres med knust asfalt.

6. Generalforsamling, praktiske opgaver. Hvem gør hvad og hvornår? Vi møder kl. 12.30. Opgaverne er fordelt. Birte bager osv.

7. Kommende arrangementer. Vi skal have fundet taler til Sct. Hans. ??? Gitte spørger et emne

8. Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde). Intet                            

9. Eventuelt . intet

10. Næste møde.  Umiddelbart efter generalforsamlingen.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Referat af bestyrelsesmøde i AgdrupparkenTirsdag den 7. marts 2017 kl. 19,00 i Klubhuset

Birte, Kaj, Jens, Jimmy og Gitte mødt.

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter. Godkendt.

 Godkendelse af referat fra sidste møde.  Godkendt.

Siden sidst. Nyhedsbrev nr. 2, Vandrenovering, Kurser i 2017, Kredsmøde, nye havelejere, Salget af nr. 128, Agdrupposten, Hjemmesiden, m.m.   Vandrenovering går planmæssigt. Kurser: Der er tilmeldt 2 (Birte og Jens) og der er reserveret yderligere 3 pladser. Nye havelejere: Kongeåvej 404 er solgt. Hjemmesiden har haft rigtig mange besøgende.

Økonomi Status vedr. foreningens økonomi i forhold til det foreslåede budget.

Stadig restancer fra enkelte havelejere.

Beslutning om renovering af vejene. Det blev besluttet, at vejene renoveres med knust asfalt.

Generalforsamling, praktiske opgaver. Hvem gør hvad og hvornår? Vi møder kl. 12.30. Opgaverne er fordelt. Birte bager osv.

Kommende arrangementer. Vi skal have fundet taler til Sct. Hans. ???

Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde). Intet

                               

 Eventuelt . intet

Næste møde.  Umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 31. januar 2017 på Norgesvej 21

Fremmødte: Alle

Afbud fra:  Ingen

1.       Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelser af ekstra punkter. Godkend

2.       Godkendelse af referat fra sidste møde.  Godkendt

3.       Siden sidst

Vandrenovering, Dræning på Susåvej og Gudenåvej, Solar Venti, Agdrupposten, Salg af haver,Gulvet i Laden.

Vandrenovering: Det er utrolig så mange der følger vandrenoveringen på hjemmesiden. Her er referat dagligt. Det samme gælder vedrørende dræning.

Solar Venti: er installeret og fungerer fint

Agdrupposten: Er næsten klar og udsendes senest den 10. ds.

Salg af haver: Kongeåvej 4 er solgt.

Gulvet i laden: Forventes iværksat i løbet af kort tid.   

4.       Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer. Intet at bemærke.

5.       Justering af interne vedtægter og ordensregler

 begge dele skal være klar til udsendelse inden generalforsamling.

Vi har fået oplyst fra kredsen, at det er hovedforbundets vedtægter, der gælder, således at vi nu kun har forbundets vedtægter og egne ordensregler. Ordensreglerne er herefter rettet til.

6.       Økonomi. Fremlæggelse af Årsregnskabet for 2015, samt status for nuværende regnskab.  Godkendt.

7.       Udarbejdelse af Budget for 2016. Godkendt.

8.       Kommende arrangementer:

Udarbejdelse af kalender indtil juni. Der er planlagt Åben Have til den 6. maj bl.a.

9.       Generalforsamlingen. , udfærdigelse af indbydelse, dirigent beretning, traktement m.m..

Der skal forelægges forslag til fælles forsikring. Desuden tjek af, at alle lejere har brandforsikret deres hus

10.   Henvendelser vedrørende medlemmer

Opsigelse

Godkendelse af byggeansøgning (fra temadagen). Ansøgning fra Susåvej 2 A blev godkendt.

11.   Hjemmesiden. Hvad skal på hjemmesiden fra dette møde

Generalforsamling, standardvedtægten, referatet, når bestyrelsen har set det. 

12.   Eventuelt. Intet

13.   Dato og Punkter til næste møde. Generalforsamlingen, Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 7. marts 2017 kl. 19.00.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Agdrupparken

Tirsdag den 3. januar kl. 18,00 på Norgesvej 21

Mødt var: Birte, Jens, Kaj og Gitte. Afbud fra Jimmi

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter.  Godkendt

2.        Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt

3.       Referater fra 2 generalforsamlinger og et forretningsudvalgsmøde. Godkendt

4.       Økonomi Status vedr.

a.       Driftsregnskabet.  Ved udgangen af året stod der 82.510,56 kr. på kontoen. Aktivitetskontoen har en saldo på godt 29.000,- kr. og frysehuskontoen har en saldo på ca. 12.000,- kr.

b.       Regnskab for Hyggeren. Hyggeregnskabet er nu endeligt opgjort.   Vi har haft en omsætning på ca. 11.600,- kr.  Der har været afholdt udgifter  for 7.585,- kr. , hvoraf de 3.200,- kr. udgør udgift til indvielse af Hyggeren. Dvs. at vi reelt har en indtjening på godt 7.000,- kr.

c.       Regnskab for Kræmmermarkedet. Der blev ca. 12.000,- kr. i overskud.   

d.       Udarbejdelse af Budget for 2017. Er under udarbejdelse.

e.       Revision, tidsplan. Regnskabet forventes færdiggjort i løbet af ca. 14 dage.

5.       Behandling og evt. beslutning om renovering af gulvet i Laden. Vi har modtaget et tilbud på pålægning af flydespartel. Finansiering og tidsplan. Det blev vedtaget med stemmerne 3 mod 1, at der skal pålægges nyt gulv i laden. Udgiften bliver financieret via aktivitetskontoen og beløber sig til 16.500,- kr.  Arbejdet iværksættes hurtigst muligt.

6.       Diverse meddelelser. Nyhedsbrev, Vandrenovering, Kurser i 2017, m.m. 3 er meldt til jurakursus.

7.       Evaluering af Mortens Aften og Julearrangement. Der var kun få tilmeldte til Mortens Aften. Vi overvejer at aflyse dette næste år. Julearrangementet  var en succes og dette bør gentages.

8.       Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde) Der er indleveret en byggeansøgning. Jens og Kaj kontakter bygherren inden projektet godkendes.                                      

9.        Eventuelt.  Intet.

Næste møde. 31. januar 2017 kl. 18.00.

 

__________________________________________________________________

Brønderslev, den 29.11.2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 29. november kl. 19,00 i Bibliotekets sal, P. N. Jensens Plads 5

Tilstede var 37 stemmeberettigede.

                      Dagsorden:

1.     Velkomst ved formanden

2.     Valg af dirigent . bestyrelsen foreslog Kaj Hansen og denne blev valgt.

 

3.     Valg af referent og stemmetællere. Bo, Jes og Doris som stemmetællere. Gitte blev valgt som referent.

4.      Beslutning om renoveringen af Agdrupparkens vandledningssystem               

Der blev holdt skriftlig afstemning om, hvorvidt vi ønsker at gennemføre projektet:

30 stemte for og 7 stemte imod renoveringen af vandledningssystemet, og forslaget er herved vedtaget.

Herefter blev der fremlagt 2 forslag til finansiering:

 

Forslag 1.                 

            Et 10-årigt lån, der vil kunne forrentes indenfor det nuværende kontingent,             men den enkelte havelejer skal så fremover betale for eget vandforbrug.

 

Forslag 2.                 

Hver kolonihave indbetaler ekstraordinært 1.200 kr. i 2017, hvilket er lig med 25 % af investeringen

Der blev herefter skriftligt stemt om finansieringen:

Forslag 1.  21 ja

Forslag 2.  16 nej

Forslag 1 er herefter vedtaget.

Brønderslev, den 1. december 2016

Som referent:                                                                   Som dirigent:

Gitte Vejby Madsen                                                              Kaj Hansen

Som formand:

Birte Nielsen

_____________________

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 15. november kl. 19,00 i Bibliotekets sal, P. N. Jensens Plads 5 (indgang fra gården)

Der var mødt 43 stemmeberettigede.

         Dagsorden:

1.     Velkomst ved formanden

2.     Valg af dirigent  Kaj Hansen, som foreslået af bestyrelsen

 

3.     Valg af referent: Gitte. Som stemmetællere blev valgt Jess, Bo og Doris

4.      Beslutning om renovering af Agdrupparkens vandledningssystem               Fremlæggelse af forslag til renovering af foreningens vandledningssystem.  Som de fleste er bekendt med, har vi de seneste år haft store udgifter til udskiftning af stophaner, utætte rør og store vandregninger. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på, at få en gennemgribende renovering af vandledningsnettet. Tilbuddet indeholder: Udskiftning af hovedledning, etablering af brønde og ure ved hver enkelt grund, samt installering af ny vandhane indenfor i hver have.

Efter en del diskussion og forespørgsler blev der afholdt afstemning om, hvorvidt der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling igen: Stemmerne fordeler sig således:   40 stemte ja og 2 stemte nej  og 1 stemte blank og der indkaldes derfor til ekstraordiær generalforsamling til den  29. november kl. 19.00.

5.      Finansiering.

Foreningen har fået tilsagn om at kunne låne pengene i Sparekassen Vendsyssel. Udgiften til forrentning af et 10-årigt lån vil kunne forrentes indenfor det nuværende kontingent, men den enkelte havelejer skal så fremover betale for eget forbrug. Såfremt generalforsamlingen vedtager at gennemføre renoveringen, anbefaler bestyrelsen, at der optages lån i Sparekassen Vendsyssel.

Brønderslev, den 29. november 2016

Som referent:                                                                   Som dirigent:

Som formand:

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken

Onsdag den 2. november 2016 kl. 18,00 i Klubhuset

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter. Godkendt

2.         Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt

3.         Økonomi/regnskab/ ved kassereren. Denne gang skal der tal på bordet, hvis vi skal holde fri for bestyrelsesmøde i december. Vi har brug for at se resultater fra

a.       Regnskab for Hyggeren fra start til slutningen af september, hvor vi lukkede.  Der er ca. et overskud på godt 2.000,- kr.  Det skal dog bemærkes, at der er en del varer på lager, såsom pølser, sodavand mv.

b.       Regnskab for Kræmmermarkedet. Overskud alt i alt på 12.375,75 kr. incl. Bodleje, cafe m.v.

c.       Driftsregnskabet.  Fremlagt og godkendt. 3 kontingenter er ikke betalt. De skal indkasseres nu.

4.        Meddelelser fra forretningsudvalget og diverse udvalg. Husk at vi skal checke, hvorvidt havelejere har brandforsikring.  Se iøvrigt  bilag.

5.       Planlægning af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. november. 2/3 af medlemmerne skal møde op, hvis der skal vedtages at optage lån. Hvis ikke 2/3 møder op, skal der afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling. Vi skal fastlægge dato for denne.  Denne dato blev fastlagt til den 23. eller den 24. november. Evt. 25. november.

6.       Kommende arrangementer:

·         Mortens aften.  Der betales 125,- kr. pr. couvert. Se indbydelse

·         Evalueringsmøde vedr. kræmmermarked.  Se ovenstående.

·         Planlægning af Julearrangement den 26. november. Forretningsudvalget planlægger dette.

·         Julefrokost eller nytårstaffel ??????

7.        Idestorm om kommende opgaver og tidsplan, samt: Hvem gør hvad? (ladegulvet, værkstedet, køb og opsætning af Solar venti i kontoret, Isolering over kontor og Hyggeren, rygehalvtag, oprydning på Susåvej 28, installering af varmeblæser, bruserum,  ny brændeovn i Hyggeren (skal vi forsøge at få skrotpræmie hertil?) m.m.). Bestyrelsen bestemte at der bliver opsat Solar venti ved kontoret og at dette bliver isoleret. Kaj indkøber materialer. Øvrige projekter blev udsat. Bestyrelsen skønner dog ikke der er behov for et rygehalvtag.

8.       Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde). Intet

9.        Foreløbige datoer for første halvår af 2017.  Generalforsamling er den 11. marts 2017, standerhejsning den 13. april 2017 . Bladet udkommer i første halvdel af maj. Vi satser på at afholde arbejdsweekend den 22-23 april. Kontoret er åbent den 7. januar 2017 kl. 10.00.

                                         

10.    Eventuelt. Intet

11.  Næste møde er aftalt til den 3. januar 2017 kl. 18.00.  

Forslag til indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling:

 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 

tirsdag den 4. oktober 2016

Fremmødte: Jens, Kaj, Jimmi og Birte.      Afbud fra Gitte

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter      Godkendt

  Godkendelse af referat fra sidste møde                   Godkendt

  Økonomi/regnskab/ ved kassereren. Grundig gennemgang af Driftskonto og Aktivitetskonto, sammenholdt med budget for 2016 med henblik på hvad vi kan investere i resten af året, og hvad der evt. kan henlægges til vandrenoveringsplanen.

 

Manglede kasseopgørelsen til mødet. Kaj og Birte har efterfølgende tjekket op på budgettet (er vedlagt til bestyrelsen) Budgettet ser rigtig godt ud. Enkelte poster, især posten til Stophaner er overskredet med ca. 9.500 kr.

Der er enighed om, at der skal isoleres over kontoret og installeres en Solar Venti.  Desuden skal det undersøges mulighed og pris på at lægge et lag flydebeton i Laden. Det er helt galt som gulvet smuldrer nu.

 Meddelelser fra forretningsudvalget og diverse udvalg

Siden sidst er der solgt 2 kolonihaver. Gudenåvej 27, er solgt til Anja og Jes Møller Christensen, Susåvej 38 er solgt til Christian Brøndum Jensen, Tanja er kommet med på lejekontrakten på Susåvej nr. 1

Fødselsdage: Jørgen Studsgaard, Lise Alex, Kirsten Hansen.

Stadig problemer med hække, der ikke er vedligeholdt. Hvad gør vi? Skal vi have flere havevandringer. nej

Afbrænding af bålet. Christian løfter det. Vi søger om tilladelse til fredag morgen. Birte søger om tilladelse, Kaj og Jimmi er brandvagter. Restaffaldet fjernes.

Bauhaus. Foreningens medlemmer kan låne erhvervskortet hos Birte. Erhvervskunder/Agdrupparken kan få 10 %.  Bestyrelsen lidt usikker på anvendelsen, men det får vi styr på.

Evaluering af arrangementer og aktiviteter:

Præmiefesten 16. sept.   Hvad kan vi gøre bedre? Der skal være reservation af bestemt antal pladser ved samlet tilmelding. Maden, helstegt pattegris, meget mør, menuen må gerne gentages, nok ikke hvert år. Musik, ikke mange på dansegulvet, mange penge der går til musik, God musiker. Hvad med at bruge lokalradioen?

Økonomi: ca. 1800 kr. i overskud. 55 deltagere til spisning, senere kom 6 mere

Præmier: Gudenåvej 10 og Susåvej 32 fik Forbundets præmier. Gudenåvej 9 og Susåvej 19 fik Kredsens præmier. Kongeåvej 1 og Susåvej 21 fik Agdrupparkens præmier. Lilleåvej 5 fik Forbundets præmie for børnevenlig have. Foreningens flidspræmie gik til Gudenåvej 13.

Kræmmermarkedet 1. og 2. okt.  Godt besøgt om lørdagen, søndag lidt tamt. Økonomien ikke gjort op endnu. Tombolaen udsolgt tidligt søndag eftermiddag. Der blev kun solgt i alt 4 lagkager. Der blev solgt 10 kg. Kartoffelsalat. Mange pølser til overs. Ønske om at beslutninger tages i fællesskab. Der kan godt bruges flere hjælpende hænder.

Arrangementer i Hyggeren,  De ugentlige åbningstider er afsluttet. Resten af året er der nu kun planlagt specielle arrangementer.

Behandling og endelig beslutning omkring restaurering af vandledningsnettet.

                             Vi har, efter at have haft et møde med C. og H. modtaget et korrigeret tilbud på VVS-arbejdet og gravearbejdet. Det er mange penge, men det ser fornuftigt ud. Gravearbejdet samarbejdes med SE, som skal i gang med at føre el frem til hele området, da flere havelejere vil have indlagt strøm i huset. Måske skal fibernet også med. Næste step er, at der aftales et møde med banken vedr. lån. Dernæst indsendes tilbuddet til Kolonihaveforbundet. Hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i november. Såfremt generalforsamlingen godkender projektet vil arbejdet blive udført i vinterhalvåret.

SE går snarest i gang med at fremføre strøm på Kongeåvej, da det kun drejer sig om ca. 40 meter, men venter med Susåvej indtil det afklaret med vandrenovering. Hvorefter det skal startes på Susåvej.

Kommende arrangementer:

Ekstraordinær generalforsamling. Dato, praktiske opgaver, dirigent m.m.

Når Forretningsudvalget har været i banken udarbejdes en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Det undersøges om den kan afholdes i bibliotekets sal.

Lukning for vand og veje. Der lukkes for vandet søndag den 30. oktober kl. 16,00. hvorefter havelejerne bedes åbne for vandhanerne både ude og inde. Jens og Jimmi lukker

Hvis vejret er rimeligt og vejene tørre ventes med at lukke vejene, da flere er i gang med byggeri. Der vil hen over vinteren være åbne veje i weekenderne, fra lørdag formiddag til søndag kl. 16,00, såfremt vejret tillader det. Det annonceres på hjemmesiden under ”Nyheder” hvornår vejene er åbne.

Mortens aften den 10. november. Tilmelding er startet. Birte undersøger priser og laver indbydelse. Der er ønske om, at man skal kunne vælge mellem andesteg og flæskesteg. Arrangementet afholdes i Hyggeren.

Julearrangementet den 26. november afholdes i Hyggeren, forslag og ideer til dagen: salg af juletræer og pyntegrønt (Birte undersøger), brændte mandler (Jens undersøger), fuglekasser, juleklip, dekorationer, pakkespil, m.m.

 Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde). Intet at behandle.

Agdrupposten nr. 3 (evt. rettelser), hvornår skal næste nummer udkomme? Næste nummer skal udkomme i begyndelsen af februar 2017

                                         

 Eventuelt

Næste møde onsdag den 2. november.  Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling.

Referent i Gittes fravær (Birte)

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken


Referat af bestyrelsesmøde i Agdrupparken tirsdag den 6. sept, 2016 kl. 18,00

Dagsorden:

1.         Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter. Godkendt.

2.         Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt

3.         Økonomi/regnskab/ ved kassereren. Udsat

4.        Meddelelser fra forretningsudvalget og diverse udvalg

a.       Udflugten. Der var manglende tilslutning. Vi lader det hvile foreløbig.

b.       Arbejdsweekenden. Det var ønskeligt med større tilslutning.

c.       Frivillighedsgruppe 1. lørdag i måneden, hvilke opgaver næste lørdag? Forefaldende arbejde.

d.       Udbudsmaterialet vedrørende vandforsyning. Hvor langt er vi og hvad er næste step? Vi afventer tilbud, sidste frist den 12. september 2016.

e.       Andet. Intet.

5.       Kommende arrangementer:

             Præmiefesten 16. sept.  Planlægning af aftenens program. Sange, underholdning?                                                    præmieoverrækkelse, hvem skal have flidspræmien? Doris og Kaj er i gang                                       med indsamling af gevinster til aftenens spil og til kræmmermarkedet. Birte og Gitte finder sange.

                                          Opgavefordeling. Borddækning, servering/kaffebrygning, kagebagning,                                             opvask, bartender, oprydning næste formiddag osv. Hvem gør hvad? Borddækning: Jens, Dorthe og   Birte. Lotteri Henriette og Ellen Johansen. Kaj er bartender og laver også kaffe. Oprydning alle kl. 09.00 næste morgen.

                                          Indkøb. Hvad skal indkøbes? Birte

             Kræmmermarkedet 1. og 2. okt. Arbejdsgruppen har afholdt møde den 28. august, referat                                    herfra. Næste møde den 17. september kl 14.00.

             Arrangementer i Hyggeren resten af året. Hvordan bør åbningstider være næste år? Hvordan ser              økonomien ud i Hyggeren pt.? Et arrangement 1 gang om måneden. Hyggeren holdes åben hver fredag fra kl. 18.30. Birte forsøger med børnecafe igen næste år.  

6.        Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde). Intet.

7.       Debat og evt. beslutning om yderligere renovering af Klubhuset. Der er ikke i budgettet mulighed for ret megen investering, kan vi/tør vi flytte fra andre budgetkonti? (foreløbige ønsker og ideer: Isolering over kontoret, isolering over stuen og køkkenet, solarventi eller varmepumpe i stuehuset, færdiggørelse af værkstedet, gulvrenovering i laden, reparation af skotrenden over laden, rygehalvtag, bruserum osv.) Kan vi lave en langtidsplan? I første omgang prioriteres isolering over kontor, solarventi osv. Bestyrelsen har bestemt at der ikke flyttes beløb mellem de enkelte poster.

8.       Kalender for 2017. Vi bør allerede nu fastlægge dato for Ordinær generalforsamling og præmiefest. Næste generalforsamling er fastsat til lørdag den 11. marts 2017 kl. 14.00. Præmiefesten afholdes den 11. august 2017 kl. 18.00.

                                         

9.       Agdrupposten og hjemmesiden. Der er lige knap 4000, der har besøgt vores hjemmeside.

                                         

10.    Eventuelt . Intet

 

den 2. aug. 2016

Fremmødte: Jens, Kaj og Birte

Dagsorden:

1.        Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter

Der tilføjes 2 punkter: Arbejdsweekend den 20-21. august samt Kræmmermarked

2.        Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt 

3.        Økonomi/regnskab/budgetopfølgning ved kassereren

Efter en grundig gennemgang af budgetopfølgning, kan det konstateres at:

Foreningen har en god økonomi.

På trods af store udgifter til containere og dræning, så holder budgettet

Der er brugt for mange penge på stophaner, men til gengæld mindre til vandudgift.

Øvrige poster er i fin balance. Der mangler stadig kontingent fra 30 havelejere. De får nu en påmindelse.

4.       Meddelelser fra forretningsudvalget

Vi har stadig fokus på vandspildet. Har undersøgt rørene ved Gudenåvej 23 og 25, fandt ingen utætheder. der er etableret brønde og ure ved Susåvej 26 og 28. alligevel forsvinder der omkring 70-80 liter pr. time i døgnet.

Mistanke om at ”fremmede” læsser grene m.m. af på foreningens bålplads. Det må vi være OBS på

Siden sidst er der solgt 2 kolonihaver. Gudenåvej 7 og Susåvej 1. Dejligt at ”skoven” på Susåvej 1 er fældet.

Der sendes ansøgning til Sparv-fonden

5.      Meddelelser med videre fra løbende udvalg

Herunder: Evaluering af Cafelivet

Det blev besluttet, at vi fortsætter med nuværende åbningstider i resten af august. Det blev dog besluttet at de 2 sidste lørdage i august udbydes børne-hygge-cafe kl. 15 -17 med boldspil og andre lege og spil. I dette tidsrum sælges ikke øl og vin. Forældre og bedsteforældre vil være velkomne sammen med børnene. Forslag om at grillen tændes kl. 17 så der kan grilles pølser til salg eller folk selv medbringer grillmad. Der efterlyses yngre kræfter som vil bistå ved børneaktiviteterne.  Første børnecafe den 20. august og den 27. august. evt. skal Hyggeren først åbne for voksne kl. 18 eller 19., da der kun er få gæster før kl. 18.

Hæksyn/havebedømmelse

Det hold, som kiggede hækkene ud mod vejen, havde en god oplevelse. De fleste hække var klippede og rengjorte, men det hold, som kiggede bag haverne havde en rigtig dårlig oplevelse. Flere steder var der henkastet affald, hækkene var ikke klippede og stien bag hækken ikke vedligeholdt. Grene og buske vokser vildt og er til stor skade for hækkene.

Nogle havelejere vil blive kontaktet med påbud om at få tingene bragt i orden.

Kredsens konsulent har bedømt 5 haver

6.      Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Dræning

       Der er nu drænet og etableret en brønd på det grønne område ved bålpladsen. Der er etableret en brønd på arealet mellem Susåvej 15 og 17.

            

Frivillighedsgrupper

Bestyrelsen håber, at der efterhånden må være flere, som tilbyder en lille eller større håndsrækning  med diverse opgaver. Der er foreløbig 2 som varetager rengøring af fællestoilettet. En passer området i gården foran huset. En tager sig af Tombolaen til kræmmermarkedet.To har tilmeldt sig til job et par timer den første lørdag i måneden. Her håber vi, at der efterhånden vil komme mange flere. Vi starter ud med morgenkaffe til de fremmødte på lørdag.

7.      Debat og beslutning om en eventuel renovering af hele vandforsyningen i foreningen

Forretningsudvalget har undersøgt muligheden for at låne penge til etablering af ny hovedledning og brønde med ure ved alle haver. Fik forelagt forskellige muligheder Efter en god debat om emnet enedes man om, at bede 3 firmaer give 2 tilbud på arbejdet, det ene tilbud incl. Gravning. Det andet tilbud uden gravning.

3 entreprenører bedes give tilbud på gravearbejdet.

Dernæst kontaktes Kolonihaveforbundet med henblik på vejledning og hjælp vedrørende finansieringen.

Efterfølgende indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor resultaterne fremlægges og der tages beslutning om hvorvidt vi skal igangsætte arbejdet

8.      Kommende arrangementer:

Udflugt den 13. august

Birte havde lavet forslag til program og indbydelse. Blev godkendt. Der annonceres på tavlen, på opslagstavlen, på hjemmesiden, pr. mail og FB. Desuden uddeles enkelte indbydelser       

Præmiefest den 16. september

Der er bestilt musik, og der bestilles helstegt pattegris.

Arbejdsweekend den 27. 28. august.

Der blev lavet liste over arbejdsopgaver: Hækklipning, vandløb efterses, høste vegetationen omkring bækken og søen, fræse nr. 18 og sås græs. Evt. plante hæk, sidste oprydning på Kongeåvej 13, rense broen, rydde træer omkring grøften, hente brænde hos Susåvej 30, lappe huller i vejen, færdiggøre skuret. Lave mad

Kræmmermarked. 1. 2. oktober.

Der indkaldes til kræmmermøde sidst i august

Elisabeth er i gang med at indkøbe/samle gevinster.

9.       Henvendelser fra medlemmer

En byggeansøgning blev godkendt

10.  Agdrupposten.

Næste nummer udkommer først i september. Der blev lavet en oversigt over, hvad bladet skal indeholde.

Det blev besluttet at flytte tænding af juletræet til om lørdagen den 26. nov. Og udvide med fremstilling af dekorationer, juletræssalg m.m. Mortens aften afholdes i Klubhuset (Hyggeren)

                                      

11.   Eventuelt

Der er blevet forespurgt om man kan leje den nye grill i forbindelse med udlejning af Laden. Forslag om at det skal koste 250 kr. incl.  Gas. For at skåne grillen skal der anvendes grillbakker.

12.  Næste møde den 6. september

Punkter: Præmiefest, Kræmmermarked og tilbud fra håndværkere.

Referent: Birte

 

____________________________________________________________________

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken tirsdag den 5. juli, 2016  kl. 18,00

Dagsorden:

Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt.

  Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter. Godkendt.

  Godkendelse af referat fra sidste møde herunder referat fra ekstraordinære møder. Godkendt.

  Økonomi/regnskab ved kassereren. Regnskab fremlagt. 43 stk. har p.t. betalt kontingent.  

 Meddelelser fra forretningsudvalget ved formanden

Carsten Jensen er bestilt til at reparere vandtilførslen på Susåvej 3, Undersøge hovedledning ved Gudenåvej 23/25 samt etablere brønde med ur ved Susåvej 26 og 28

Vandudslip på Susåvej 22 inde i huset

Salg af huse siden sidst: Susåvej 2A, 27 og 8, Gudenåvej 21 og Kongeåvej 2, Susåvej 28 sælges på fredag

Agdrupposten er udkommet

Udlejning af Laden den 17. september og evt. den juli

Meddelelser med videre fra løbende udvalg

Herunder: Evaluering af Sct. Hans aften. En meget våd affære. Hyggelig aften med kun få                   besøgende. Der blev et lille overskud.                     

Evaluering af opstart af Cafelivet. Åbningsreceptionen gik godt og den var pænt besøgt.

Cafelivet videre frem. I juli måned fortsættes cafelivet som oprindeligt bestemt. Herefter evalueres der.

Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Forslag om at inddrage frivillige til specifikke opgaver (f.x. rengøring, legepladsen, foreningens grunde m.m.). Vi besluttede, at vi dræner tværs over bålpladsen. Kaj kontakter kommunen vedrørende brønde og riste. Enkelte havelejere kontaktes vedrørende misligholdelse. Vi besluttede, at vi søger hjælpere til forefaldende arbejde hver den 1. lørdag i måneden.  Birte laver ” annonce”.

Kommende arrangementer:

Forslag til udflugtsprogram:

             Kl. 10,00 afg. Klubhuset, besøge Porten til Jyske Ås, køre ad naturskønne veje til              Kolonihaveforeningen Bækkely i Dronninglund, hvor der spises medbragt mad, evt.   besøge        havnen i Aså. Endelig program følger.           

Havevurdering, hæksyn. Næste havevurdering aftalt.

Musik Vi undersøger priser mv.

 Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde). Intet.

Eventuelle kommende projekter:

Brusekabine, skal vi sætte det i værk? Pt. udsat, men vi mangler mandskab og ikke mindst kræfter.

Evt. udskiftning af vandledninger, installere målebrønde, skal vi undersøge lånemuligheder?                              Forretningsudvalget undersøger mulighederne.

 Diverse fonde vil blive søgt, bl.a. til oprensning af søen.

 Eventuelt

Hjemmesiden 2764 besøg (540 besøg siden sidste møde)

Næste møde afholdes tirsdag den 2. august 2016 kl. 18.00. Emner til drøftelse lånemuligheder vedrørende vandbrønde, præmiefest mv.  


 

Bestyrelsen har den 10. juni besluttet, efter indstilling fra cafearbejdsgruppen:

·        At Den nuværende bar og køkken renoveres og nyindrettes med nyt inventar

·        Lokalet er fremover røgfrit

·        Lokalerne ønskes indrettet med cafeborde og stole, spil og aktivitetsmaterialer m.v.

·        Lokalerne er lukkede, når Laden eller Stuehuset er udlejet

·        Åbningstider bliver som følger:

Onsdage kl. 18-20

Fredage og lørdage kl.17-22

Søndage kl. 14-16 evt. til kl. 17

·        Salgsvarer og priser:

Kaffe og The        5 kr.

Is                             5kr. og 10 kr.

Slik og chips         5 kr.

Sodavand             10 kr.

Øl                           15 kr.

·        Arbejdsgruppens og bestyrelsens ønsker og ideer til fremtidige aktiviteter:

Spis sammen

Grillaften

Pileflet

Strikkeklub

Bankospil

Petanque

Diverse spil og ”lege”

Udlån af legeredskaber mod depositum f.eks. Stangtennis, kroket, kongespil, stigegolf, bolde m.m.

Bestyrelsen og arbejdsgruppen indbyder til festlig ÅBNINGSRECEPTION i de nyrenoverede lokaler Lørdag den 2. juli kl. 17,00. Alle indbydes til at møde op og tage de nye lokaler i øjesyn.

Vi glæder os til at se dig.      Medbring godt humør.

_____________________________________________________________________________

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken tirsdag den 7. juni 2016 kl. 18,00

Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt.

1.      Godkendelse af sidste referat. Godkendt.

2.      Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

a.      Siden sidst              

a.       Hæksyn, opfølgning . Der er kontakt til flere havelejere. Vi kommer med løsningsforslag til renholdelse af  områderne bagved gudenåvej (de ulige numre).

b.      Arbejdsweekender.  Vi har fået løst rigtig mange arbejdsopgaver. Der blev også afholdt en ekstra arbejdsweekend, således at mange påbegyndte opgaver blev færdiggjort.  

c.       Udlejning. Det går rigtig godt med udlejningen. Der er mange udlejninger henover sommeren.

d.      Andet.. Der bliver brugt rigtig meget vand. Det blev besluttet, at der fremadrettet er lukket for vandet fra kl. 22.00 til 08.00.

 

3.      Salg og vurderinger af haver

Der er solgt rigtig mange haver den sidste tid (Susåvej 6, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 30 og 27, samt Gudenåvej 13) Desuden er der en køber til Susåvej 8

4.      Planlægning af Sct. Hans aften: Program, arbejdsopgaver, PR, Taler, sange, fakler, m.m. Vi har fået opgaverne fordelt.

5.      Økonomi. Budgetopfølgning.

6.      Tilbagemelding fra Cafe-gruppen og beslutning om foreløbigt cafe-liv. Arbejdsgruppen har udfærdiget et foreløbigt udkast til Agdrupparkens fremtidige cafeliv. Dette forslag blev vel modtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen går i tænkeboks til fredag den 10. juni 2016 kl. 16.30. Vi satser på at åbne de nye faciliteter lørdag den 2. juli 2016. hvor vi håber at holde en festlig indvielse. Målet er at skabe nye fælles rammer, som henvender sig til alle aldersgrupper.

7.      Kommende arrangementer. Dato og foreløbigt program for udflugt. Vi arrangerer en udflugt den 13. august 2016. Turen går til den østlige del af kommunen med diverse oplevelser. Tilmelding mv. kommer senere.

8.      Indhold i Agdrupposten og på hjemmesiden

Arbejdsdage. Vurderingsmænd. Udflugt. Referat. Mere om Agdrupparkens fremtidige cafeliv. Vandforbrug.

9.      Ansvarsområder. Hvilke ansvarsområder ønsker de enkelte bestyrelsesmedlemmer at påtage sig? Er der ansvarsområder vi gerne vil tildele enkelte medlemmer i foreningen?

Grønne områder og dræn: Jimmi og Jens

Gårdspladsen: Doris

Vandløb: Afventer

Legepladsen: Vi kontakter en havelejer.

Rengøring af toilet: Vi opfordrer brugerne til at deltage i rengøringen.

Værksted. Kaj færdiggør dette.

10.  Henvendelser fra medlemmer: Ansøgning om byggetilladelse fra Gudenåvej 8: Birte kontakter bygherren.

11.  Eventuelt. Hjemmesiden har pr. d.d. haft 2.219 besøgende.

12.  Næste møde tirsdag den 5. juli 2016 kl. 18.00.

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

Dagsorden til konstituerende bestyrelsesmøde den 14. maj 2016 kl. 09.00

Tilstede var Birte, Kaj, Jens, Jimmi og Gitte Vejby (se punkt 5)

Dagsorden:

1.      Valg af næstformand

Jens Andersen blev enstemmigt valgt til næsteformand.

2.      Valg af sekretær

Gitte Vejby blev enstemmigt valgt som sekretær.

3.      Godkendelse af forretningsorden (er vedhæftet). Det udsendte blev godkendt.

4.      Fordeling af øvrige arbejdsposter og ansvarsområder i bestyrelsen

5.      Opfølgning på generalforsamling.

Carsten Sommer meddelte  formanden 15. maj 2016 at han trækker sig fra bestyrelsen. Karin Fyrstenborg (1. suppleant) skulle herefter indtræde i bestyrelsen. Karin meddelte, at hun pr. 1. juni fraflytter kommunen og derfor ikke kan indtræde i bestyrelsen. Herefter er 2. suppleant Gitte Vejby indtrådt i bestyrelsen og er valgt som sekretær.  

6.       Orientering ved formanden (Lejekontrakt med kommunen. Lejekontrakten skal yderligere rettes iflg. Jurist. Det er dog til vores fordel.  Møde med Gorm fra kommunen. Gorm oplyste om hvad vi må foretage os nede omkring søen .Hjertestarter. Dorthe Pedersen vil kontakte Trygfonden, således at der muligvis kan blive opsat hjertestarter og redningskranse. Tilbud fra Brønderslev Radio. Vi har modtaget tilbud fra radioen, som bestyrelsen senere tager stilling til. Salg af huse m.m.

7.      Planlægning af arbejdsweekend. Arbejdsopgaver blev fordelt.

8.      Agdrupposten. Hvilke emner skal i bladet? Hvad skal på hjemmesiden? Vedtægter og ordensregler samt oplysning om den nye bestyrelsen kommer på hjemmesiden. I bladet skal referat af generalforsamlingen, ordensregler og standardvedtægter. Evaluering af arbejdsdage, oplysning om Sct. Hans mv.

9.      Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsen. Det blev vedtaget at der afholdes bestyrelsesmøder hver den 1. tirsdag i hver måned.

10.  Evt.

11.  Punkter til næste møde: Agdrupposten, Cafeliv, Planlægning af Sct. Hans

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kolonihaveforeningen Agdrupparken

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 10. maj 2016.

Dagsorden:

Der var 45 stemmeberettigede tilstede.

1.      Valg af dirigent.

Kaj Hansen var dirigent.

2.      Valg af referent og stemmetællere.

Gitte Vejby blev valgt som referent.

Richard Ruben  Madsen , Ellen Jensen  og Dorthe Pedersen  blev valgt som stemmetællere.

3.      Valg af formand for 2 år.

Birte Nielsen blev valgt og fik stor applaus fra generalforsamlingen. Der var ingen modkandidater.

4.      Valg af kasserer for 1 år.

Opstillet blev, der fik følgende stemmer:

Kaj Johansen  23 stemmer og Bo Stryhn (ved fuldmagt)  20 stemmer. Der blev afgivet 2 blanke stemmer.

Kaj Johansen er herefter valgt som kasserer.

5.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

Opstillet blev, der fik følgende stemmer:

Jens Andersen  34 stemmer, Carsten Sommer  24 stemmer og Jimmi Jordansen  21 stemmer.

Jens Andersen er herefter valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år og Carsten Sommer og Jimmi Jordansen hver for 1 år.

Bestyrelsen består herefter af Birte Nielsen (formand), Kaj Johansen (kasserer), Jens Andersen, Carsten Sommer og Jimmi Jordansen. Bestyrelsen konstituerer sig lørdag den 14. maj 2016.

6.      Valg af 2 suppleanter

Opstillet blev, der fik følgende stemmer:

Karin Fyrstenborg 29 stemmer og Gitte Vejby 20 stemmer. Karin er herefter valgt som 1. suppleant og Gitte Vejby er 2. suppleant.

7.      Indkomne forslag : Tidligere udsendt vedtægter og ordensregler. Kolonihaveforbundets Standardvedtægter blev godkendt og vedtaget og generalforsamlingen besluttede, at medlemmerne hæfter pro rata (se vedtægternes  paragraf  5    stk.  1   ). 10 stemte for solidarisk hæftelse og 29 stemte for pro rata. Det blev endvidere besluttet, at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Foreningens ordensregler blev vedtaget.

Formanden fremlagde foreningens budget og dette blev godkendt og vedtaget.

Det blev endvidere besluttet, at det herefter vil koste 500,- kr. at få sit hus vurderet i forbindelse med salg fremadrettet.

8.      Valg af 2 revisorer for 2 år.

Inger Marie Mogensen og Jørn Dahl Sørensen blev valgt.

9.      Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Her blev Svend Dissing og Jørgen Studsgård valgt.

10.  Valgt af vurderingsformand for 2 år

Jan Østergaard Rasmussen blev valgt.

11.  Valg af 2 vurderingsmænd for 1 år.

Jens Mogensen og Jørgens Studsgård er valgt.

Og Kim Nielsen blev valgt som suppleant.

12.  Beslutning om cafe-liv:

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Birte Nielsen, Karin Fyrstenborg, Henriette Jordansen, Dorthe Pedersen og Hanne Lerholt. Denne gruppe skal komme med et udspil til bestyrelsen om, hvorledes foreningens cafeliv i fremtiden skal forme sig. Herefter træffer bestyrelsen beslutning om foreningens fremtidige cafeliv.

13.   Evt. Elisabeth Jensen opfordrede havelejerne til at komme til arbejdsdag.

                                                                                                                                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken

Tirsdag den 5. april 2016 kl. 17,30 i Klubhuset. Da det er sidste møde inden generalforsamlingen forbereder jeg lidt aftensmad, så I behøver ikke at spise hjemmefra

Alle var mødt

Dagsorden:

1.     Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelser af ekstra punkter.

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

3.      Siden sidst:

-          Agdrupposten nr. 1 blev omsider færdig, så vi kunne pakke diverse dokumenter til generalforsamlingen og dele ud sammen med bladet. Kun få blade skulle sendes med post.

-          Evaluering af Agdrupposten.

-          Jeg er blevet kontaktet af formanden for Agdrupskoven angående de farlige situationer der ind imellem er på de tværgående stier på Ålandsvej.

-          Dræning på Susåvej og planering på Susåvej 18.

-          Fældning af træer i læbælter

-          Vi har haft flere strømafbrydelser i stuehuset

-          Salg af haver: Lilleåvej 5, Susåvej 10, 12 og 14

4.     Standerhejsning og åbning for vand Evaluering

Et fantastisk flot fremmøde til standerhejsning

Udsendelse af bødekrav. Udsendt til 4 havelejere 4. april 2016.

5.     Kommende arrangementer:

Lørdag og søndag den 9. og 10. april Forårsmesse i Brønderslevhallen

Vi har fået en stand til 2000 kr.

Bo og Birte har deltaget i et orienteringsmøde. Der er forskellige tilbud vedr. udsmykning, reklamer, spot m.m. Vi har efterfølgende bestilt et Banner i stof med teksten Agdrupparken, men sagt nej tak til øvrige tilbud. Vi håber, at kunne få solgt nogle grunde og huse.

Den foreløbige plan er, at standen indrettes som et kolonihavemiljø med en indgangsportal af en blomsterpyntet rosenbue. Ved siden af indgangen kan vi have en ”salgsdisk” med salgstilbud, Agdrupposten, den lille folder om foreningen. Vi kan have en PC til at køre dias.

Vi skal have lavet vagtplan til både opstilling udstillingsperioden og nedtagning. Er udfærdiget.

Generalforsamling

Tilmelding

Fremstilling af stemmesedler. Birte og Gitte fremstiller stemmesedler

Borddækning. Bo sætter borde op. Doris dækker bord.

Traktement

Gave til dirigent. Bo køber.

Klargøring af Klubhuset til konfirmation St. Bededag. Vi skal have gjort rent i lade og køkken, service optalt, sikre at ovn, komfur og opvaskemaskine er i orden. Alle møder den 18. april 2016

Sct. Hans.  Taler, bestilling af højttaleranlæg. Bo reserverer højttaleranlæg

Forslag om Spis-sammen-aften med stegt flæsk med persillesovs. Forslag tirsdag den 19. april (jeg vil gerne arrangere, måske er der en af jer, der vil give en hånd med) Vi udsætter foreløbig indtil maj måned.

6.      Økonomi. Finansiel status ved kassereren.

Budgettet for 2016, finpudses, så det er klar til generalforsamling

7.      Henvendelser fra medlemmer (medmindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandles på lukket møde)

Henvendelse angående fældning af træer i læbæltet bag Susåvej.

Henvendelse angående dræning fra Susåvej 3 m.fl.

8.      Hjemmesiden. Er der emner, som skal på hjemmesiden? Forårsmesse (billeder)..

9.     Eventuelt

10.  Punkter til næste møde

Referat: Gitte Vejby

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2016 på Norgesvej 21

Fremmødte: Jens A., Jens Jakob, Doris og Birte (ref)

Afbud fra: Gitte

1.       Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelser af ekstra punkter.

Godkendt

2.       Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt

3.       Siden sidst

o   Der blev refereret fra et møde i Kulturkompasset, hvor Elisabeth og Birte deltog. Der var en grundig vejledning omkring det at søge fonde. Samt ideudvikling, så begge har siden udvekslet ideer til, hvad der kan søges midler til.  Et meget inspirerende møde. Bestyrelsen vil gerne have Elisabeth med i arbejdet med at søge midler. Birte kontakter Elisabeth.

o   Arbejdet med Lejeaftalen. Den 28. januar var Jens, Bo, Doris, Jens Jakob og Birte til møde på Rådhuset for at gennemgå Lejeaftalen.

o   Kredsmøde og ny vedtægt. Den 11. februar var Birte til Kredsmøde for at gennemgå den nye vedtægt og lidt omkring vurdering blev grundigt gennemgået.

o   Træfældning. Der er fældet en del træer i læbæltet bag Gudenåvej. Rasmus arbejder videre med at finde en løsning på fældning i læbæltet bag Susåvej og Gudenåvej 10 og 12.

o   Dræning og jordarbejde. Status vedr. Susåvej 18 og 20 og vejen. Jens A. arbejder videre med at søge efter drænrør. Der er lavet aftale med ny lejer på Susåvej 20 om opfyld omkring skellet til hans grund

o   Efter at den gamle hjemmeside blev hacket 2 gange i nov./dec. er der nu lavet en ny hjemmeside pris ca. 400 kr. årligt.

o   Hussalg Kongeåvej 21 havde tidligere 2 ejere, er nu ændret til, at der kun er en ejer. Susåvej 10 er blevet solgt, nye ejere er Dorthe Gaardboe og Michael Schrøder. Salg af Susåvej 20 er i gang

o   Julearrangementet. Evaluering: der skal købes en ny kæde til juletræet. Der er forslag om at vi næste år investerer i f.eks. adventsstager i vinduerne eller anden form for lys-pynt i vinduerne. Godt med pakkespillet

o   Fastelavn. Hyggelig dag. De fleste voksne tog del i tøndeslagningen. Der blev brugt 5 l. kakao og 3-4 kander kaffe. For lidt fremmøde af børn

o   Frostsprængt vandur i stuehuset. Forsyningen laver ny målerbrønd og installerer vandur.

4.       Ny lejeaftale – Ny vedtægt – justering af interne ordensregler

Lejeaftalen er fra vores side færdiggjort og videresendt til Kommunen

Ny standardvedtægt er færdiggjort, klar til generalforsamlingen, da det kræver meget papir foreslås, at den lægges på hjemmesiden. Samt kopieres i et overskueligt antal til de medlemmer, som ikke kan gå på nettet.

De interne ordensregler tilrettes. Der tilføjes afsnit §2.7 Byggetilladelsen gælder i 2 år. Der tilføjes et afsnit 2.10 Om skorstene. Skal godkendes på generalforsamlingen.

5.       Økonomi. Fremlæggelse af Årsregnskabet for 2015

Kassereren fremlagde et foreløbigt udkast til regnskabet. Bestyrelsen ønskede nogle tilrettelser, inden det er klar til revision

6.       Udarbejdelse af Budget for 2016.

Der blev fremlagt et budget, som blev gennembearbejdet og blev derefter godkendt

7.       Kommende arrangementer:

·         Generalforsamlingen. Program udfærdigelse af indbydelse, dirigent beretning m.m.

·         Indbydelsesforslaget blev tilrettet. Birte renskriver og sender til bestyrelsen. Efter bestyrelsens godkendelse lægges det på hjemmesiden og trykkes, så indbydelsen kan vedlægges Agdrupposten. Bestyrelsen vedtog at der skal være et mindre traktement og at det så kræver tilmelding.

·         Der forelægges forslag til fælles forsikring. Desuden tjek af, at alle lejere har brandforsikret deres hus

·         Standerhejsning, opgavefordeling

Doris og Gitte foretager indkøb. Jens, Jens Jakob og Bo klargør lokalet med borde, stole osv. Doris byder velkommen, Jens og Jens Jakob hejser flag og Bo sørger for sange

·         Sct. Hans. Forslag til taler. Birte arbejder videre med bestyrelsens forslag.

·         Andre arrangementer Forslag om at lave en Spis-sammen-stegt flæsk-aften i maj

8.       Agdrupposten, Hvad skal med i bladet?

Kræmmermarkedet, - Julearrangementet, - fastelavsfest, -  Mortens aften - arbejdsdagene, - Næste arbejdsdage, - Tanker om ”sø-projektet” -  Hjemmesiden -  Standerhejsning – Åbning for vand – Servicemeddelelser omkring frysning af vanddunke, Strøm til hækklipning m.m. – Generalforsamling m.m.

9.       Henvendelser fra medlemmer

Intet

10.   Hjemmesiden. Hvad skal på hjemmesiden fra dette møde

Generalforsamling, standardvedtægten, referatet, når bestyrelsen har set det. 

11.   Eventuelt

12.   Dato og Punkter til næste møde

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 5. april. Punkter til mødet: Generalforsamlingen, Havebedømmelser

 

_______________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. november. 2015

Fremmødte: Doris, Jens A., Jens Jakob, Bo og Birte

Afbud: Gitte

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelser af ekstra punkter.

  Godkendt

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt

 3. Spørgsmål og evt. kommentarer til udsendte månedsnoter

  Orientering fra Kredsmødet

  Elektroniske nyhedsbreve

  Doris, Jens A. og Birte været på Jura-bestyrelseskursus i Silkeborg

  Ny gmail adresse til bestyrelsen, for at kunne modtage nyhedsbreve m.m.

  Evaluering af Kræmmermarked. Flot resultat (evaluering og regnskab blev udleveret)

  Vi har købt gasgrill med tilbehør (betalt af aktivitetskontoen)

  Advents-tænd juletræ-arrangementet med stor tilslutning, festligt og hyggeligt, knap 30 deltog.

 4. Orientering om beslutninger fra kongressen (se referat på Kolonihaveforbundets hjemmeside). I første omgang skal vi være obs. på beslutningerne vedr. Standardvedtægten, som vi i Kredsen har besluttet, at alle kredsens foreninger skal følge. Det drejer sig om den nye Lejeaftale som skal anvendes fra 1. januar 2016. Og det er det nye omkring vurderingsregler, vi skal være obs. på. Under dette punkt vil vi også kunne referere fra Jurakurset, da det jo hænger meget sammen med beslutningerne på Kongressen. Vi må nok også tage en beslutning om, hvordan den nye vedtægt skal distribueres til medlemmerne.

  Doris og Birte gennemgår den nye vedtægt og lejeaftale og laver oplæg i god tid inden næste bestyrelsesmøde.

  Bestyrelsen besluttede at få trykt de nye vedtægter på biblioteket.

  Vi har fået tilsagn om at Nordjyllands kreds tilbyder os et latterligt beløb på godt 700 kr. i forbindelse med overflytning til ny kreds. Birte skriver et protest-brev til dem.

 5. Debat om, og beslutning om renovering af køkkenet i Laden. Der er forslag om at bryde gulvet op, så det bliver i niveau med laden og baren, lægge isolering ned, samt at nyindrette hele køkkenet. Forslag: bede Jens A. om at samle en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag/tegning til det fremtidige køkken

  - Opstille et budget, som skal godkendes af bestyrelsen, inden arbejdet går i gang

  - Arbejdet skal udføres og stå færdigt inden 1. april.

  Bestyrelsen vedtog at vente med køkkenet og i stedet bruge penge og kræfter på at starte en renovering af vand-hovedledningen. Første omgang fra nederste ende af Susåvej til stophanen midtvejs på Susåvej. Der lægges ny hovedledning, montere en knophane i hver have, gøre klar til en midlertidig stophane, som vil kunne afsløre vandudslip i haven.

 6. Knud Erik Sørensens oplæg til revideret Lejeaftale med kommunen. I har tidligere fået den tilsendt. Men jeg sender den lige til foreningens nye gmailside. Håber I kan åbne den. Vi bliver nødt til at tage stilling til ændringspunkterne og komme med vores forslag.

  Se punkt 4

 7. Forslag til et foreløbigt program for 2016

Den 7. februar fastelavn

Senest 13. marts udsendes bladet, samt regnskab, vedtægter og indkaldelse

24. marts standerhejsning og åbne for vandet

28. april generalforsamling vi vil gerne have et aktivitetsudvalg

14. maj åbne haver

21. 22. maj arbejdsdage

23. juni Sct. Hans

27.-28. august arbejdsdage

16. september Præmiefest

24.-25. september forberedelse af kræmmermarked

1.-2. oktober Kræmmermarked

2. søndag i måneden søndagscafe, 1. gang 8. maj sidste gang september

Container tømning (Bo undersøger tømningsdage)

30. oktober lukkes for vandet

27. november Juletræet tændes kl. 16

                             Udflugt, dato kommer senere

 1. Økonomi

  Herunder tages stilling til om vi har råd til indkøb og installering af en Solar-venti i stuehuset og evt. oplægning af isolering på loftet, i første omgang over kontoret.

  Bestyrelsen kunne ikke gå ind for at ofre penge på klubhuset. Spørgsmål om vi skal bevare huset eller lade det gå til, og i stedet investere i en barak el. lignende.

 2. Eventuelt

 3. Næste møde tirsdag den 23. februar                                                  Ref. (Birte)

Opdateret 20/03/2017

Besøg  
007896