Vi bruger Cookies!     

         
 X     
agdrupparken

Ãlandsvej 11, Brønderslev


Ordensregler for Kolonihaveforeningen Agdrupparken.

Agdrupparkens adresse er Ålandsvej 11.

 Foreningens officielle adresse er altid formandens adresse.

§ 1. Medlemmer.

§ 1.1. Medlemmet skal have fast bopæl og lovlig bopæl i Brønderslev kommune og være tilmeldt folkeregisteret samme sted. Medlemmet skal omgående meddele formanden eller kassereren om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet. Ved sådanne opsigelser/ ophævelser forholdes der som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægt § 3.

§ 1.2. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til en hver tid gældende lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for  lejeforholdet.

§ 1.3. Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet Ingen lejer kan fremleje eller udlåne sin havelod eller dele deraf, uden bestyrelsens godkendelse/ samtykke.

Helårsbeboelse i haverne er forbudt.

§ 2. Haveområdet

2.1. Overnatning må kun ske i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober og uden for dette tidsrum kun kortvarige perioder, weekends o. lign.

§ 2.2. Al unødvendig kørsel på selskabets område er forbudt. Højeste hastighed er 15 km/t for alle trafikanter. Der må maks. Parkere 1 bil ved hver parcel. Trailere skal holde på trailerparkeringen.

§ 2.3. Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene, bålpladsen, eller omkringliggende arealer.

§ 2.4. I haverne må der ikke holdes kaniner, bier, duer, høns.  Hunde, der medtages, skal føres i snor og efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Hunde må overnatte og opholde sig sammen med ejeren i haven. Der må dog gerne holdes stuefugle.

§ 2.5. Benyttelse af musikanlæg og lignende må kun ske på en sådan måde, at det ikke generer andre lejere.

§ 2.6.Brug af vaske og opvaskemaskiner er forbudt. Bilvask er tillige forbudt.

§ 2.7. Afbrænding af haveaffald er forbudt. Der må gerne brændes tørt brænde i bålfad.

§ 2.8. Hækkene skal klippes mindst 1 gang om året. Højden på hækken må ikke overstige 170 cm. Hækkene skal holdes rene for ukrudt og ”fremmede” planter. Der skal overalt anvendes samme hække. Hækaffald må ikke anbringes på bålpladsen. Plankeværk, stakit og lignende må ikke opføres.

§ 2.9. Skulle ondartede sygdomme angribe lejeres have eller hæk, skal det meddeles til bestyrelsen så en konsulent e.v.t. kan bekæmpe sygdommen. Dette vil ske for lejerens regning.

§ 2.10 Der må ikke anlægges vandbassiner, dog må der efter godkendelse af bestyrelsen anlægges mindre havedamme.

§ 3. Lejeafgift og betalingsbetingelser.

§ 3.1. Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdatoen til den følgende hverdag.

Terminerne for indbetaling er første hverdag i januar og første hverdag i juli.

§ 3.2. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på p.t. 100 kr.

§ 3.3. Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig, kan der forholdes som angivet i nærværende vedtægt § 5.

§3.4. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelser er at tinglyse pantstiftende.

§ 4 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede.

§ 4.1. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§ 4.4. Medlemmet er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig til at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i Kolonihaveforbundets hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægt § 5. 

§ 5. Opsigelse eller ophævelse af lejemålet.

 Forningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale:

§ 5.1.Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat.

Det er dog en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af angivne frist.

§ 5.2. Såfremt medlemmet overlader brugen af haveloddet til en anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.

Ethvert medlem er ansvarlig for hvem han giver adgang til sin have, det være sig familie eller besøgende. Enhver færden og skade, som forårsages af sådanne personer, betragtes som forårsaget af medlemmet selv.

§ 5.3. Såfremt noget medlem/bruger gør sig skyldig i tyveri, vold eller anden utilbørlig handling overfor et andet medlem/bruger eller dennes have, medfører det øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.   

§ 5.3. Såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

§ 5.4. Ved overtrædelse af § 5.2. og § 5.3 skal bestyrelsen give skriftligt påkrav om, at misligholdelsen skal bringes til ophør inden 14 dage fra påkravets fremkomst samt angive, at såfremt misligholdelsen ikke ophører inden ovennævnte frist, vil medlemmet blive opsagt uden yderligere varsel, skriftligt, som anbefalet, eller personlig afleveret.

§ 5.5. Har medlemmet ikke inden 3 måneder efter opsigelse/ ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelser herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse og de vilkår overtagelsen skal ske på. Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt.

§ 5.6. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig til at svare foreningen leje og andre ydelser haveloddet vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig til at vedligeholde haven i samme periode.

§ 6 Forsikring:

Det enkelte medlem skal have sin bebyggelse/hus forsikret, med mindst en brandforsikring med miljørigtig oprydningspligt. Herunder også asbestforurening o.l.

Ved bygningsbrand skal de udbrændte bygningsdele repareres/genopføres på samme sokkel, placeret på havearealet som anført i de kommunale bestemmelser. ” Almindelige bestemmelser for kolonihaver.”

Forudsat forannævnte er opfyldt, kan havelejeren få erstatning udbetalt for øvrige skader.

§ 7. Pligtarbejde/Fællesarbejde.

 8.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del til midten af vejen uden for egen have ren.

8.2. Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde, fællesarbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet.

§ 8. Klubhuset.

 8.1. Overskuddet fra klubhuset anvendes til diverse arrangementer og vedligeholdelser i kolonihaveforeningen.

§ 9. Bygningsregler for kolonihavehusene.

 Â§ 9.1. Husene skal opføres således, at de ikke skæmmer området og være sammenbygget, placeret på havens bagerste del, eller som anvist af kommunens parkforvaltning.

Endvidere skal bebyggelsen altid opføres efter Brønderslev kommunes lokalplan for området.

Ved overtrædelser af disse bestemmelser, kan det overtrådte kræves lovliggjort og eventuelt ulovlig opført byggeri fjernet. Sker det ikke kan der blive tale om opsigelse Jvf. nærværende vedtægt § 5.

§ 9.2. Kolonihavernes huse skal opføres således at de ikke skæmmer området, endvidere skal bebyggelsen udføres efter de forskrifter der er fastlagt af Brønderslev kommune samt lokalplanen for området.

§ 9.3. Kolonihavehusene må kun bygges i en etage uden kælder, dog er der tilladelse til frugtkælder på max. 2 m2. Tagrygningen må højst være 3,5 m. over terræn jf. lokalplanen stk. 1878-01 § 7.3. Brug af gamle asbest eternitplader er strengt forbudt.

§ 9.4. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 50 m2. Dog er 50 cm udhæng ikke medregnet i bebyggelsen jf. lokalplanen. 1878-01. § 7.1. Drivhuse på max 10m2 er ikke medregnet i bebyggelsen.

Overdækket terrasse og udestuer er medregnet i den samlede bebyggelse på max. 50 m2.

§ 9.5. Kolonihavehus der er totalskadet ved brand eller lignende, skal opføres på eksisterende sokkel, efter de regler der var gældende på opførelsens tidspunkt.

§ 9.6. Kolonihavehusene skal placeres på havelodderne, som angivet i skitser fra Brønderslev kommune.

§ 9.7. Ved tilbygning eller om forandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen, med en skitse eller en tegning af det der ønskes forandret. Herefter beslutter bestyrelsen om der kan gives en godkendelse, og en kopi  af denne sendes retur til lejeren. Intet byggeri må påbegyndes før der forlægger en skriftlig tilladelse og ved afslutning skal byggeriet godkendes af bestyrelsen. En byggetilladelse er gyldig i 2 år.

§ 9.8. Ingen bebyggelse må opføres nærmere end 2.5 m fra skel. Drivhuse skal være mindst 1 m fra skel.

 

§ 10 Regler for afløb i Agdrupparken

§ 10.1. I de opførte fritidshuse må der installeres et tørkloset på hver havelod. Latrinen må ikke bortskaffes ved nedgravning på egen havelod.

§ 10.2.Såfremt der kan opnås tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser (kommunen) kan spildevand fra køkken og håndvask (men ikke fra toilet) afledes til nedsivningsanlæg på egen havelod.

Tilladelsen til etablering af nedsivningsanlæg for spildevand fra køkken og håndvaske kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis det måtte vise sig ønskeligt af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, hvis kloakering gør anden afledning mulig eller hvis hensynet til miljøbeskyttelse i øvrigt gør det ønskelig.

Afløbsanlæg under enhver form må kun udføres efter forud indhentet godkendelse hos myndighederne i hvert enkelt tilfælde.

 

§ 10.2 Området er ikke kloakeret og der er heller ikke for nuværende planer om at kloakere området. Det betyder, at den enkelte ejer selv er ansvarlig for bortskaffelse af eventuelt spildevand. I det åbne land vælger man jo typisk at nedsive spildevandet eller udlede det til vandløb via et biologisk minirenseanlæg. Der er ingen af disse løsninger, der ville kunne accepteres i kolonihaveområdet. Nedsivning vil formentlig også være udelukket pga. den høje grundvandsstand. Umiddelbart er kun etablering af samletank en løsning. De findes i mange størrelser, men til dette formål vil man nok vælge en tank på 3-5 m3. Størrelsen skal jo afpasses med forbruget, idet tanken skal tømmes når den er fuld. En for lille tank medfører mange tømninger. Uanset hvilken løsning man ønsker, så kræver det tilladelse fra kommunen. En spildevandsløsning skal udføres af en autoriseret kloakmester. Han/hun vil også kunne være behjælpelig med valg og dimensionering af løsning samt stå for ansøgning til kommunen.

 

§ 11 Brændeovn

 

§ 11.1 Inden opførelse af skorsten og installering af brændeovn skal der indsendes skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen godkender installationen gives skriftlig tilladelse.  Derefter kontaktes skorstensfejeren for at få vejledning vedrørende installation og godkendelse.

§11.2  Inden brændeovnen tages i brug, skal der til bestyrelsen afleveres prøvningsattest og godkendelse fra skorstensfejeren. Prøvningsattesten opbevares sammen med lejekontrakten.

Der skal hvert år, efter skorstensfejning afleveres kopi af skorstensfejerens attest til bestyrelsen. 

Der må kun fyres med rent og tørt brænde.

 

§ 12. Tekniske installationer.

Elinstallation

§ 12.1. Ved elinstallation skal den enkelte haveejer selv kontakte sin elinstallatør, som derefter kontakter forsyningsselskabet (SE). Haveselskabet er uden indflydelse, dog skal elinstallationen udføres med jordkabel jvf. Lokalplanen § 6.1.

Gasinstallation

§ 12.2. Såfremt der benyttes flaskegas, skal installationen udføres med godkendte slanger jvf. gældende lovgivning for området.

Vandforsyning

§ 12.3. Vandforsyning der e.v.t. føres til drivhus eller hus, skal udføres i godkendte slanger eller rør, samt tilkoblinger der er godkendt til formålet.

§ 12.4. Det er enhver haveejers pligt at sørge for at vandforsyningen er tæt så vandudslip undgås,

Den enkelte havelejer åbner og lukker selv for vandet i målerbrønden og er selv ansvarlig for evt. tømning af vandinstallationer i egen have og hus i vinterhalvåret.

Vandforbruget aflæses efter 1. november, regning udsendes pr. mail, eller oplyses ved henvendelse i kontortiden i januar. Forbruget betales sammen med lejeafgiften for 1. halvår.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 2017

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse

1.       Foreningens navn er Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Foreningens hjemsted er Brønderslev Kommune

2.       Foreningen er stiftet 1. april 1975

3.       Lejeaftalen er mellem Brønderslev kommune og Kolonihaveforbundet for Danmark, Vendsyssel kreds og haveselskabet er gældende indtil 31. december 2051.

§ 2.  Formål og virke

1.       Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på matrikel nr. 2 ua Thorsmark, Brønderslev jorder i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds Vendsyssel Kreds og Kolonihaveforbundet.

2.       Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

3.       Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.

§ 3. Definitioner

1.       Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt. 

§ 4.  Medlemmer

1.       Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

2.       Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.

3.       Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.

4.       Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre, hvis der er venteliste i foreningen.

5.       Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.

6.       Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.

7.       Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.

8.       Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på. 

§ 5.  Hæftelse

1.       Medlemmerne hæfter pro rata 

§ 7.  Leje og andre pligtige pengeydelser

1.       Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

2.       Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

3.       Generalforsamlingen - eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.  

4.       Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

§ 8.  Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

1.       Generalforsamlingen - eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

2.       Generalforsamlingen - eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 9.  Fællesarbejde

1.       Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde

2.       Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 

§ 10.  Generalforsamling

1.       Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed. 

2.       Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

·         Valg af dirigent og referent.

·         Beretning.

·         Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

·         Indkomne forslag.

·         Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje

·         Valg af formand/kasserer.

·         Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

·         Valg af interne revisorer og suppleanter.

·         (evt.) Valg af ekstern revisor.

·         Valg af vurderingsudvalg.

3.       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det. 

4.       Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25 % af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.     

5.       Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.  

6.       Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen. 

7.       Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 - 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.         

8.       Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.  

9.       Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.          

10.   Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.  

11.   Der kan afgives 1 stemme pr. havelod  

12.   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.       

13.   Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.  Skal der stemmes om forslag til:

·         Vedtægtsændring

·         Optagelse af kollektive lån 

·         Ekstraordinære indskud

·         Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

14.   Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside, eller sendes ud til foreningens medlemmer pr. mail. 

§ 11.  Bestyrelsen

1.       Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. 

2.       Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. for at blive valgt til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.  

3.       Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.

4.       Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen. 

5.       Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.   

6.       Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot eet medlem af bestyrelsen begærer det. 

7.       Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

8.       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.  

9.       Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager.

10.   Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

11.   Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.  

12.   Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen

13.   Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

a)       en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,

b)      en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,

c)       en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,

d)      en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand 

e)      en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.   

§ 12.   Vurderingsudvalg

1.       Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller flere vurderingsudvalg til at foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette benyttes.

2.       Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode. Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år.

3.       En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

4.       Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generelt for kredsen. 

5.       Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende).

6.       Vurdering skal aftales senest 2 uger efter anmodning om vurdering er fremsat.  

§ 13. Klagemuligheder

1.       Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.

§ 14.  Tavshedspligt

1.       Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen. 

2.       Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber. 

§ 15.  Tegningsret   

1.       Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse. Foreningens officielle adresse er altid formandens adresse.

§ 16.  Regnskab og revision

1.       Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

2.       Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.  

3.       Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget. 

4.       Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.  

5.       Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

6.       Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

7.       Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

§ 17. Foreningens opløsning

1.       Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.  

2.       Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.

3.       Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

4.       Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

Generalforsamlingen maj 2016

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOKALPLAN NR. 1878-01.

Område til kolonihaver ved Vestskoven.

I h.t. lov om planlægning (Lov. nr. 388 af 6. juni 1991, jvf. lovbkg. nr. 563

af 30 . juni 1997) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2

nævnte område .

1 Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål

·      at sikre områdets anvendelse til offentlige formål, kolonihaver med tilhørende

fælles faciliteter.

·      at overføre landzonearealer til byzone.

·      at sikre ensartede bestemmelser, således at haver, fællesarealer, veje og stier

udgør en harmonisk enhed.

·      at sikre, at ubebyggede arealer ved beplantning, befæstelse o . lign., gives et

ordentlig udseende.

·      at sikre områdets afgrænsning ved beplantning o.a.

§ 2 LOKALPLANENS OMRÅDE.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter dele af

matr.nr. 2c, 3a, 4ah og 5c Thorsmark, Brønderslev Jorder samt alle parceller,

der efter 1/12-1997 udstykkes herfra.

2.2 Med Byrådets offentlige bekendtgørelse overføres landzonearealerne til

byzone, således at hele lokalplanen er byzone.

§ 3 Områdets anvendelse.

3 .1 Området må kun anvendes til offentlige formål, kolonihaver med tilhørende

fælles faciliteter.

3 .2 Området må kun beboes i tidsrummet l. april til l. oktober og uden for

dette tidsrum kun i kortvarige perioder, weekends o.lign.

3 .3 Inden for det på kortbilag 2 med prikskravering viste område må der opføres

bebyggelse (f.eks. fælleshus og kiosk), der skal betjene brugerne af havelodderne

3 .4 Der må i øvrigt ikke udøves nogen form for erhverv inden for haveområdet.

3 .5 De på kortbilag 2 med gråraste signatur viste arealer udlægges som fælles

opholds- og friarealer .

3 .6 De fælles opholdsarealer må beplantes i h.t. en samlet godkendt plan.

3 .7 . Hegn må kun etableres som levende hegn og maksimalt gives en højde på

1,70 m i "naboskel" . Der skal overalt anvendes samme hække.

3 .8 Der må ikke opføres plankeværk, stakit eller lignende.

3 .9 Langs områdets grænse udlægges areal til et beplantningsbælte, jfr. Kortbilag 2.

3 .10 Området opdeles i ca 85 havelodder på maksimalt 500 m2, i princippet som

vist på kortbilag 2. Af hensyn til en hensigtsmæssig udnyttelse og arrondering.

kan enkelte havelodder opdeles med anden arealstørrelse .

§ 4 Udstykninger.

4.1 Udstykning af området må ikke finde sted. Mindre reguleringer (arealoverførsler

m.v.) til regulering og afrunding af lodderne, fællesarealer, opholdsarealet

kan foretages .

4.2 Området opdeles i parceller, således som vist på kortbilag 2.

§ 5 Vej- og stiforhold, parkering.

5 .1 Inden for området udlægges areal til veje og stier med en bredde og beliggenhed

som vist på kortbilag 2.

5 .2 Der udlægges areal til parkering svarende til 113 bilplads pr. havelod og

med en beliggenhed som vist på kortbilag 2,

5.3 Kørende adgang til den enkelte havelod må kun ske fra de interne veje,

vist med særskilt signatur .

§ 6 Tekniske forhold.

6 .1 El-ledninger, herunder til vej- og parkeringspladsbelysning, må ikke fremføres

som luftledninger, men må alene udføres somj ordkabler.

6.2 Spildevand fra køkken og håndvask, men ikke tilløb fra vandkloset skal,

med mindre kloakering forlanges, etableres til nedsivningsanlæg på egen

havelod. Nedsivningsanlæggets placering og udformning skal i hvert enkelt

tilfælde godkendes af Brønderslev kommunes tekniske forvaltning .

6.3 Der må installeres tørkloset i de opførte fritidshuse. Latrinen må bortskaffes

ved nedgravning på egen havelod i maksimal dybde af 50 cm.

6 .4 Såfremt kloakering af området besluttes af kommunen, skal den enkelte

lejer medvirke til nedbrydning og fjernelse af eksisterende afløbsanlæg og

efterfølgende tilslutte egne installationer til det nye anlæg.

§ 7 Bebyggelsens omfang, placering og fremtræden.

7 .1 På hver havelod må kun opføres en havebolig med tilhørende udhus, og

det bebyggede areal må ikke overstige 50 m2

7 .2 I h.t. principskitse på kortbilag nr. 2 fastlægges et område på 12 x 13 m til

etablering af siveanlæg på hver lejet grund.

2,50 m fra adgangsgivende vej måder ikke bebygges.

Der må ikke bygges nærmere end 1,00 m fra parcelgrænsen (ud for siveanlæg),

dog skal afstanden mellem bebyggelse på hver sin parcel minimum

være 4,00 m.

7 .3 Haveboligen må ikke være højere end 3,5 m fra terræn til rygning.

7 .4 Haveboligens udvendige sider skal være af træ eller eternitmaterialer.

Tagbeklædning skal udføres af tagpap eller eternitmaterialer.

7 .5 Inden for det til fællesbygninger udlagte areal må det bebyggede areal ikke

overstige 400m2 og den totale højde må ikke overstige 7 m.

7.6 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer.

7.7 Terrænreguleringer på mere end 0,5 m må kun finde sted med Bygningsmyndighedens

godkendelse.

7 .8 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets . tilladelse i hvert

enkelt tilfælde .

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER.

8 .1 Langs lokalplanomradets afgrænsning skal der etableres beplantning.

8 .2 Ubebyggede arealer skal altid gives et ryddeligt og ordentligt udseende.

§ 9 OPHÆVELSE AF SERVITUTTER.

l. Dok. om fri vejfart for matr.nr. 3a. Tinglyst 5/4-1877 på matr.nr. 4ah.

2. Dok. ang. færdselsret. Tinglyst 30111-1899 på matr.nr. 5c.

3 . Dok. ang . færdselsret. Tinglyst 1/7-1909 på matr.nr. 5c.

4. Dok. om vejret for matr.nr. 2o. Tinglyst 25/6-1891 på matr.nr. 5C.

 

§ 10 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.

Det er vigtigt at vide, at en lokalplan ikke kan tvinge nogen til at foretage

sig noget bestemt. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan

fortsætte som hidtil.

Lokalplanen skal derimod følges, hvis man beslutter sig til at foretage ændringer

i det bestående .

I mere specielle tilfælde kan lokalplanen gennemføres ved, at kommunen

eksproprierer og således gennemtvinger ændringer. Dette kan ske, når der

skal gennemføres offentlige ændringer (veje, stier, skoler, parker o.s .v.) .

Lokalplanforslaget indeholder i § 2.2 en bestemmelse om, at det af planen

omfattede område overføres til byzone . Retsvirkningerne heraf fremgår

blandt andet af lov om frigørelsesafgift (lovbekendtgørelse nr. 549 af 7.

september 1991).

Private byggeservitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig

betydning for virkeliggørelse af planen, jfr. ovenfor. Når lokalplanen er vedtaget, kan den kun ændres ved, at der vedtages en ny lokalplan for området indeholdende påtænkte ændringer.

Byrådet kan dog give dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen.

Dette gælder kun i tilfælde, hvor dispensationerne ikke er i strid med principperne

i planen (jfr. planlovens § 19).

___________________________________________________________________________

 


Lejekontrakt

Brønderslev Kommune ( i det efterfølgende kaldet ”Kommunen” eller”Ejeren” udlejer herved til

Kolonihaveforbundet, Brønderslev afdeling (i det efterfølgende kaldet ”Afdelingen” eller ”Lejeren”.

Det lejede areal udgør matr.nr.2ua Thorsmark, Brønderslev jorder

Oversigtskort - arealet erindrammet med rød stiplet linje:

Udlejningen sker i øvrigt på følgendevilkår:

 

Vilkår:

§ 1.

Genstand for lejemålet

Genstand for lejemålet er det ovenfor nævnte areal samt det på matriklen beliggende fælleshus.

Arealet må kun benyttes i overensstemmelse med de i nærværende kontrakt fastsatte bestemmelser.

Lejeren overtager arealet i den stand, hvori det forefindes ved det første lejermåls påbegyndelse 1. april 1975.

Lejeren er pligtig til at respektere den udarbejdede parcel-og vejplan, således som den er godkendt af Brønderslev Kommune.

§ 2.

Lejetiden

Lejemålet er påbegyndt den 1. april 1975, og vedvarer,indtil det med 3 års forudgående varsel fra en af siderne opsiges til ophør en1. april.

Lejemålet er fra udlejers side -bortset fra misligholdelses tilfælde - uopsigeligt indtil 31. december 2051, til hvilket tidspunkt det automatisk ophører uden opsigelse.

Senest 3 år før lejemålets automatiske ophør kan på lejerens initiativ optages forhandling om lejemålets eventuelle fortsættelse og vilkårene herfor efter det fastsatte ophørstidspunkt.

Uanset bestemmelsen i 2. stykke har ejeren ret til hel eller delvis opsigelse af lejemålet på vilkår, der fremgår af gældende lov.

Såfremt Kolonihaveforbundet eller dets lokalafdeling ophæves, eller af andre grunde bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser efter nærværende lejeaftale, skal lejeren haveret til at opsige lejeaftalen med 1 års varsel til en 1. april.

Lejeren er ikke berettiget til at foretage delvis opsigelse af de udlejede arealer. Men måtte den situation opstå,at det på grund af manglende udlejningsmuligheder fra lejeren eller af andengrund er magtpåliggende for lejeren at afstå en del af lejemålet, vil der kunne forhandles med kommunen om en løsning.

§3.

Lejeafgiften

Den årlige leje andrager for 2016 samlet 25.963 kr.

Klubhus 2.588 kr.

Pr. kolonihave (85 stk.) 275 kr. svarende til 23.375 kr.  

Næste lejeregulering finder sted 2020, på grundlag af forbrugerprisindeks for januar 2005.

Lejen, der er fastsat efter forbrugerprisindekset for januar2000 (215,5), reguleres hvert 5 år. Regulering beregnes som:

Reguleret leje = leje x nyt indeks : gammelt indeks.

§4.

Lejeafgiftens betaling

  

Lejeafgiften betales forud 1/1 og 1/10.

Betalingen anses for rettidig, såfremt den sker senest denanførte betalingsdato.

Alle betalinger sker til Brønderslev Kommune.

§5.

Servitutter

Lejeren skal respektere de på de lejede arealer påhvilende byrder og servitutter. Medhensyn til de på ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Det bemærkes, at området er omfattet af lokalplan 1878-01Område til kolonihaver ved Vestskoven. 

 

Området er beliggende i byzone.

Nærværende lejeaftale forudsætter, at lejeren foranlediger håndhævet til fulde de forpligtigelser, der i det hele påhviler de enkelte”havelejere”, alt i overensstemmelse med nærværende lejeaftale med dertil knyttede bestemmelser som kommuneplan, servitutter, vedtægter, regulativer m.v.

§ 6.

Ændringer i omfanget af det lejede

Hvis ejeren i lejetiden får brug for det lejede areal, kan ejeren med 3 års varsel opsige lejemål til ophør 1. april imod at yde lejeren erstatning for de lejede tilhørende anlæg og bygninger m.v. som er beliggende på de af ejeren fordrede arealer.

Ved erstatningens fastsættelse skal der tages hensyn til den tilstand, anlæg og bygninger befinder sig i på ophørstidspunktet samt til den tilbageværende del af uopsigeligheds perioden. Kan der ikke blive enighed om erstatningen,afgøres erstatningsspørgsmålet ved voldgift jfr. 24.

I stedet for at yde erstatning som foran nævnt kan ejeren vælge at forlange lejeren tilhørende anlæg og bygninger flyttet til et andet bekvemt beliggende areal af nogenlunde samme størrelse, som ejeren da er pligtig til at anvise og således, at ejeren betaler flytteomkostninger og øvrigt tab for lejeren efter overenskomst eller fastsat ved voldgift jfr. 24.

Såfremt ejeren skønner, at mindre afståelse af det udlejede areal til veje, forsyningsledninger, transformatorstationer eller lignende er nødvendige, må lejeren finde sig heri uden opsigelse mod en erstatning.

Kan der ikke blive enighed om erstatningen, afgøres erstatningsspørgsmålet ved voldgift jfr. 24.

  

§7.

Det lejedes anvendelse

Det lejede areal skal i lejetiden uafbrudt benyttes til småhaver (kolonihaver, fritidshaver) i overensstemmelse med planen, således at de enkelte haver overlades til og drives af haveselskabets medlemmer. Det lejede må ikke anvendes erhvervsmæssigt.

Arealet, der er indrammet med blåt på ”oversigtskort”, kan anvendes til køkkenhaver.

Såfremt haverne nedlægges eller Kolonihaveforbundet eller den lokale afdeling heraf ophæves, er ejeren berettiget til at ophæve lejemål med 1 års varsel til en 1. april jfr. § 2.

Lejeren skal holde samtlige grøfter og vandløb på det lejede forsvarligt oprensede og vedligeholde alle dræn, underløb og overkørsler.Såfremt grøfter eller vandløb ønskes rørlagt, sker dette efter forudgående godkendelse af ejeren ved lejerens foranstaltning og på dennes bekostning.

Såfremt dræn afbrydes ved anlægget af haver m.v., skal der etableres eller omlægges af lejeren og på dennes bekostning.

Søerne og de udlagte naturområder må kun ændres efter aftalemed ejeren.

Lejeren skal vedligeholde de på det lejede areal bestående beplantninger og levende hegn, ligesom lejeren skal vedligeholde alle nyplantninger.

Der må ikke bortfjernes eller sælges grus, sten, ler eller lignende fra det lejede areal.

Der må ikke drives jagt på det lejede areal. Der er ingen fiskeret til tilgrænsende vandløb. Der må ikke ske husdyr- og fjerkræhold på det lejede.

§ 8.

Fremleje

Kolonihaveforbundet respektive lokalafdelingen bestemmer nærmere udlejning. Adgang til at blive medlem af Kolonihaveforbundet og dettes lokalafdeling skal, så længe lejeforholdet består, stå åben for enhver i Brønderslev Kommune bosat person. Det er en absolut og ufravigelig regel, at udlejning af havelodder kun må ske til personer med fast bopæl i Brønderslev Kommune.

Ingen må samtidig være bruger af mere end én havelod.

Lejeren afholder selv alle udgifter ved havernes anlæggelse.

Ved indgåelse af lejekontrakt anvendes den lejekontrakt, der er udarbejdet af Kolonihaveforbundet.

Lejen fastsættes af generalforsamlingen.

Ved salg af kolonihavehus anvendes dokumentet, der er udarbejdet af Kolonihaveforbundet eller et andet dokument anbefalet af Kolonihaveforbundet ved salg af kolonihavehuse.

Lejeren forpligter sig til i sine vilkår og betingelser for fremleje at fastsætte alle sådanne bestemmelser, som ejeren måtte kræve overholdt af de enkelte ”havelejere”, herunder bestemmelser, som har sit grundlag i gældende byplaner, servitutter, vedtægter, regulativer m.v.

Nye brugere af de enkelte havelodder skal optages efter en venteliste, jf. reglerne i Kolonihaveloven.

Ventelisten skal ikke anvendes ved genudlejning til den person, der senest har lejet havelodden.Venteliste skal ikke anvendes ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejet havelodden. Det drejer sig om slægtninge i op- og nedstigende linje, herunder børn, børnebørn og forældre, ægtefællen, den registrerede partner og ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i ret op- og nedstigende linje, herunder f.eks. ægtefællens særbørn, hvis lejersidder i uskiftet bo med dem.  

Lejeren er overfor ejeren forpligtet til at underrette de enkelte ”havelejere” om de relevante bestemmelser i nærværende lejekontrakt og forpligtet til at påse, at de fastsatte bestemmelser overholdes.

Lejerens love og vedtagelser må ikke være i strid mednærværende lejekontakt.    

    

Såfremt lejeren ikke har mulighed for at udnytte hele arealet, er ejeren berettiget til at udnytte det restende areal, derunder tiludleje - eventuelt gennem et andet selskab - til fritidshaver eller andet fritidsformål, således at nærværende lejeaftale da indskrænkes til at omfattede haver, som lejeren på et nærmere angivet tidspunkt måtte have overtaget.

Ejeren indrømmer dog lejeren fortrinsret til at overtage de resterende arealer eller dele deraf på de i nærværende kontrakt indeholdt vilkår efter ovennævnte tidspunkt, således at ejeren indrømmer lejeren en forlejeret.

Forlejeretten kommer til udtryk således, at ejeren i tilfælde af påtænkt udleje til andenside, da skal tilbyde lejeren adgang til at overtage det pågældende areal. Der indrømmes lejeren 14 dages frist efter anbefalet meddelelse fra ejeren, til at erklære sig om han ønsker at udnytte forlejeretten. Denne forlejeret for lejeren er bortfaldet, hvis nævnte 14 dages frist overskrides.

§ 9.

Lejemålets ophør

Lejeren forpligter sig til, såfremt ikke anden aftales træffes med ejeren, ved lejemålets ophør at aflevere arealet i samme stand, som det er overtaget, fuldstændig ryddeliggjort (herunder for fundamenter og lignende) samt at afproppe alle ikke i brugværende rørledninger. I mangel heraf er ejeren berettiget til at lade arealet ryddeliggøre for lejerens regning.

Eksisterende træer må kun fjernes i det omfang ejerens godkendelse foreligger

§ 10.

Klubhus

De på ejendommen Ålandsvej 11 værende bygninger er overladt til lejeren til benyttelse som klubhus.

De pågældende bygninger er overtaget i den stand, som de var i, og lejeren skal bære alle vedligeholdelsesarbejder indvendigt og udvendigt.

Hvis bygningerne overtages af lejeren, vil der ikke væreadgang for andre uden lejerens godkendelse

Såfremt bygningen købes af lejerne, skal indretningen ikke længere godkendes af ejeren.

§ 11

Anlæg og bygninger.

Opførelse eller væsentlig forandring af anlæg, bygninger,skure eller lignende på fællesarealerne, må kun ske efter forud hos ejeren indhentet tilladelse. Tegninger til de anlæg og bygninger, der agtes opført,skal, forinden arbejdets påbegyndelse, forelægges ejeren til godkendelse.

Bygninger og øvrige på arealet værende anlæg m.v. skal af lejeren vedligeholdes på en efter ejerens skøn forsvarlig måde og skal have et ordentligt udseende.

På havelodderne må ikke opføres huse til helårsbeboelse,og fritidshusene må ikke benyttes til helårsbeboelse.

Fremleje af fritidshusene er ikke tilladt.

Overnatning må kun ske i sommerhalvåret fra 1. april til 1.oktober og uden for dette tidsrum kun kortvarige perioder, weekends o.lign.

”Havelejerne” skal have fast bopæl i Brønderslev Kommune.Bestyrelsen kan til enhver tid forlange dokumentation for dette.

Der må ikke på arealet anlægges vandbassiner, dog må derefter godkendelse af bestyrelsen anlægges mindre havedame.

§ 12

Opførelse af bygninger på havelodderne

    

Forinden opførelse af bygninger på havelodderne påbegyndes, skal ”havelejerne” indhentet en godkendelse af byggeriet fra haveforeningens bestyrelse.

Byggeriet skal opfylde de krav, der er stillet i lokalplanen for området.

Vandindlæg i bygninger og afløbsanlæg under enhver form må kun udføres efter forud indhentet godkendelse hos myndighederne i hvert enkelttilfælde, jfr. § 13 og § 14.

§ 13

Afløbsanlæg

I de opførte fritidshuse må der installeres et tørkloset på hver havelod. Latrinen må ikke bortskaffes ved nedgravning på egen havelod.

Såfremt der kan opnås tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser (kommunen) kan spildevand fra køkken og håndvask (men ikke fra toilet) afledes til nedsivningsanlæg på egen havelod.

Tilladelsen til etablering af nedsivningsanlæg for spildevand fra køkken og håndvaske kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis det måtte vise sig ønskeligt af hensyn tilfare for forurening af vandforsyningsanlæg, hvis kloakering gør anden afledning mulig eller hvis hensynet til miljøbeskyttelse i øvrigt gør det ønskeligt.

Hvis enten lejeren fremsætter ønske om kloakering, eller kloakering bliver krævet af kommunen på grund af kloakering af tilgrænsende eller nærliggende arealer eller af miljø- og sundhedsmyndighederne på grund af miljø- og sundhedsmæssige forhold, indgås der en aftale mellem ejer og lejer omfor deling af udgifter, samt arbejdes udførelse.

Kloakering skal i så fald ske i overensstemmelse medmyndighedernes krav.

Afløbsanlæg under enhver form må kun udføres efter forudindhentet godkendelse hos myndighederne i hvert enkelt tilfælde.

§ 14

Vandforsyning

Der må ikke af lejeren foretages vandindvinding på det lejede areal.

Der er fremført en vandledning, som er afsluttet med en hovedstophane ved grænsen til det lejede. Samme sted er områdets vandmåler placeret.

Lejeren udfører og bekoster selv etablering og vedligeholdelse af ledningsanlæg på det lejede. Der må indlægges vand på hvert enkelt havelod. Stikledningen skal i så fald afsluttes umiddelbart indenfor haveloddens skel med en aftapningshane.

Såfremt der ønskes foretaget indlæg af vand i bygninger på havelodderne må det kun ske efter forud indhentet tilladelse i hvert enkelttilfælde. Ved vandindlæg i bygninger skal der etableres et afløbsanlæg som anført i § 13.

Ethvert ledningsanlæg skal ske i overensstemmelse medvandforsyningens reglement og vedtægter.

Alle afgifter og udgifter i forbindelse med vandforsyningen skal udredes af lejeren efter de til enhver tid af vandforsyningen fastsatte regler. Lejeren fordeler selv udgifterne på de enkelte ”havelejere”.

§ 15

Dagrenovation

I sommerhalvåret fra 1. april til 30. september skal der etableres dagrenovation efter den sædvanlige og til enhver tid for Brønderslev Kommune gældende ordning.

Dagrenovation må ikke nedgraves i jorden.

Alle afgifter og udgifter i forbindelse med dagrenovation skal udredes af lejeren, som selv nærmere fordeler udgiften på de enkelte”havelejere”.

§ 16

Elforsyning

Det er tilladt lejeren for egen bekostning af lade foretage El-forsyning efter de til enhver tid gældende regler for elforsyning af kolonihaveområder.

Alle ledningsanlæg skal udføres som jordkabler.

§ 17

Forsikringer

Det påhviler lejeren at holde det lejede forsikret, herunder for krav for skade på anden- og tredjemand.

De af lejeren udførte eller lejede anlæg og bygninger skal holdes forsikret til nyværdi for skade ved brand, storm og vand.

Alle forsikringspræmier betales af lejeren.

§ 18

Skatter og afgifter

Skatter og afgifter af selve det lejede areal betales af ejeren, medens skatter og afgifter af de af lejeren eller ”havelejeren” på arealet ejede eller lejede anlæg og bygninger m.v. betales af lejeren.

Kloakafgifter, der måtte blive pålignet det lejede m.v.,jfr. § 13, betales af lejeren.

Lejeren betaler alle afgifter, herunder tilslutningsafgifter til vand, vandafledning og elektricitet, jfr. § 14, § 13 og § 16.

Lejeren betaler enhver forbrugsafgift.

§ 19

Hegn og veje m.m.

De på det lejede areal overfor naboejendommene påhvilende gamle/eller nye hegnsforpligtelser overtages af lejeren. Lejeren skal påse, at naboerne opfylder deres hegnsforpligtigelse overfor det af ham lejede areal.

Lejeren skal anlægge og vedligeholde alle veje, pladser,gange, stier og andre fællesarealer på det lejede areal undtaget det vejareal,der udgør Ålandsvej.

Lejeren skal, hvor ikke andet er bestemt i nærværende lejekontrakt, overtage de af grundejerne i henhold til gældende love og vedtægter påhvilende forpligtigelser.

Lejeren skal være underkastet de bestemmelser, som ejeren måtte træffe angående ordenens opretholdelse på veje og stier m.m.

Veje og stier må ikke uden ejerens tilladelse spærres for offentligheden.

Ved færdsel til og fra det lejede skal de udlagte veje og stier benyttes. Bilkørsel må normalt kun ske på stamvejene. Parkering skal som udgangspunkt ske på det ved tilkørselsvejen reserverede areal til parkering,dog må der parkeres en bil ved hver parcel.

§ 20

Beplantningsbestemmelser

I haveloddernes skel skal plantes hække. Der skal overalt anvendes samme hække og deres højde må ikke overstige 1,7 m. Plankeværk, stakit eller lignende må ikke opføres.

Lejeren sørger for beplantning af grønne fælles- og friarealer og sætning af levende hegn i haveselskabets matrikulære skel efter en af ejeren godkendt plan. Fremtidig vedligeholdelse påhviler lejeren.

§ 21

Offentlige arbejder og ledninger

Lejeren må finde sig i de ulemper, der frem kommer vedudførelsen af offentlige arbejder uden for det lejede areal og kan ikke i sådanne anledninger gøre krav på erstatning eller fradrag i lejeafgiften.

Ejeren er berettiget til’ mod at erstatte lejeren det derved direkte forvoldte tab’ at lade anbringe ledninger, lamper og lignende på delejeren tilhørende bygninger samt til at føre fjernvarme-, vand-, gas, telefon,elektricitets- og kloakledninger m.v. ind over eller under det udlejede areal,når lejeren ikke derved hindres i udøvelsen af den i kontrakten hjemlede brug af arealet.

§ 22

Misligholdelse

Såfremt lejeafgiften eller nogen anden i kontrakten fastsat afgift eller ydelse trods påkrav udebliver 8 dage over forfalds- og løbetid,eller der sker udlæg eller udpantning hos lejeren, eller lejerens bo bliver taget under konkursbehandling, eller lejeren på anden måde væsentligt misligholder kontrakten, er ejeren berettiget til straks og uden opsigelse at hæve lejemålet. Lejeren er i så fald pligtig til straks og uden erstatning inden for en af ejeren fastsat frist at fraflytte og ryddelig gøre arealet som angivet i § 9. Efterkommer lejeren ikke et sådan krav, kan ejeren på lejerens bekostning ved fogeden lade sig indsætte i besiddelsen af det udlejede.Lejeren er i alle tilfælde pligtig at betale leje for den tid, til hvilken lejemålet kunne opsiges af ham med almindelig varsel, og til at erstatte ejeren ethvert af misligholdelsen følgende tab.

§ 23

Tilsyn

Ejerens repræsentanter skal være berettiget til at påse, at det udlejede areal kun benyttes i overensstemmelse med lejekontraktens bestemmelser, og skal derfor til enhver tid have adgang til arealet.

Dersom lejeren efter ejerens skøn på noget tidspunkt undlader at opfylde sine forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelse,renholdelse eller lignende, er ejeren berettiget til, efter udløbet at en af denne fastsat frist til forholdets berigtigelse, at indbringe spørgsmålet forden i § 24 nævnte voldgiftsret.

§ 24

Syn og voldgift

Synsforretninger ifølge nærværende lejekontrakt afholdes af ejerens tilsynsførende.

En kendelse af den tilsynsførende, som ikke kan godkendes af lejeren, samt eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende denne lejekontrakt vil væreat indanke for en i det enkelte tilfælde oprettet voldgiftsret, hvortil hver af parterne vælger et medlem, medens dommeren i Hjørring retskreds fungerer som opmand

Når den ene part har valgt sit medlem af voldsgifts retten,men den anden part ikke inden 14 dage efter valget er meddelt ham, har valget sit, er den første part berettiget til også at vælge den anden voldgiftsmand.

Voldgiftsretten fastsætter omkostningerne og disses fordeling mellem parterne.

En afsagt kendelse er endelig.

Tilkendte erstatninger skal betales kontant, så snart kendelsen foreligger.

Skulle lejeren i lejetiden anse sig forurettet fra ejerens side, skal han påtale sagen inden 4 uger, efter at den handling er foretaget eller undladt, hvorved han føler sig forurettet, da han i modsat fald intetkrav skal kunne gøre gældende.

Spørgsmål om lejeafgiftens størrelse kan ikke indbringes foren voldgiftsret.

§ 25

Værneting

Ethvert spørgsmål denne lejekontrakt vedrørende imod lejeren, dennes bo eller efterfølger bliver at forfølge som underretssag ved retteni Hjørring eller som landsretssag ved Vestre Landsret. 

§ 26

Omkostninger

Alle med lejekontraktens oprettelse, stempling og eventuelle tinglysningsomkostninger afholdes af lejeren. Udstykning og matrikulering m.v.betales af ejeren.

Tilstedeværende skelmærker skal bevares omhyggeligt.

Tabtgåede eller ødelagte skelmærker retableres af lejeren og på dennes bekostning.

§ 27

Lejekontrakten

Den om lejemålet oprettede lejekontrakt forbliver i ejerens besiddelse, medens lejeren får udleveret en genpart af lejekontrakten.

Fra Brønderslev Kommunes side er nærværende kontrakt indgået under forbehold af respektive myndigheders godkendelse.

Brønderslev den

Som lejer:                                                  Som ejer:

Kolonihaveforbundet erklærer sig herved indforstået med at opfylde alle lejerens (afdelingens) forpligtigelser i henhold til nærværende kontrakt, såfremt lejerens (afdelingen) måtte misligholde disse.

 

 

STANDARDLEJEVILKÅR FOR LEJE AF EN HAVELOD UNDER KOLONIHAVEFORBUNDET (FORENINGER PÅ LEJET JORD)
1. Betingelser for medlemskab
1. Ved lejekontraktens indgåelse bliver lejer medlem af haveforeningen og Kolonihaveforbundet. Medlemskabet medfører, at lejer er forpligtet til at følge Kolonihaveforbundets regler og beslutninger truffet af Kolonihaveforbundets organer
2. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse
3. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for haveforeningen. Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
4. Hvis det kræves, at lejer har bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør, jf. § 11.
5. Et medlem kan kun leje/eje én have under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør, jf. § 12.
6. Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud. Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt udlån.
7. Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som Kolonihaveforbundets organer, foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde vilkårene i lejekontrakten.
8. Medlemmet er forpligtet til at overholde bestemmelser, der begrænser lejers brugsret. Disse begrænsninger fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer, foreningens vedtægter mv.
9. Medlemmet er forpligtet til at overholde Kolonihaveforbundets regler om vurdering og salg af kolonihavehuse. Salg kan endvidere ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken, som skal tilsikre, at sælger ikke opnår kapitalvinding ved ulovligt salg på markedsvilkår.


2. Vedligeholdelse af haven
1. Lejer er forpligtet til at vedligeholde haven efter foreningens regler herom.
2. Lejer har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.
3. Generalforsamlingen kan fastsætte bod for manglende vedligeholdelse.
4. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligehold, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer.
5. Betaling af bod, konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.


3. Fællesarbejde
1. Lejer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter.
3. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.


4. Haveleje og andre pligtige pengeydelser til foreningen
1. Haveleje fastsættes af generalforsamlingen.
2. Betalingssted og forfaldstid fastsættes af haveforeningens bestyrelse.
3. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Forfalder haveleje eller anden pligtig ydelse i lejeforholdet til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.
4. Er haveleje og anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et af bestyrelsen fastsat gebyr for hver forsinket betaling.
5. Generalforsamlingen og evt. kredsen kan fastsætte andre beløb, eksempelvis engangsbeløb til anlægsarbejde eller bod for manglende vedligeholdelse af haven, bod for manglende overholdelse af pålæg til at lovliggøre eller lignende. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.


5. Udlejers adgang til det lejede

1. Haveforeningens bestyrelse kan med et varsel på 3 dage skaffe sig adgang til haven og den på haven opførte bebyggelse, hvis forholdene kræver det. Bestyrelsen kan altid uden varsel iværksætte uopsættelige foranstaltninger.


6. Optagelse af ny lejer på kontrakten
1. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmer sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer end de ovennævnte på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.


7. Overdragelse af lejemål
1. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre end de ovennævnte, hvis der er venteliste i foreningen.


8. Opsigelse af lejemålet
1. Fra lejers side kan lejekontrakten opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til d. 1. i en måned. Retsvirkninger af opsigelse fremgår af punkt 12.


9. Ophør af lejemålet ved dødsfald
1. Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter nærmere aftale med skifteretten, dog senest 1 år efter dødsfaldet, jf. endvidere punkt 12 om retsvirkninger af ophør.
2. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner dog ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.


10. Ophævelse af lejemålet
1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten på grund af manglende betaling, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.
2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter haven eller hvis medlemmet tilsidesætter haveforeningens vedtægter og ordensregler, bestemmelser i den indgåede lejekontrakt samt bestemmelser pålagt haveforeningens område udefra. Bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden som er i strid med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad eller skelafstand. Bestemmelser pålagt området udefra fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer mv.
3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet udlejer eller udlåner haven i strid med reglerne i § 1.6 og trods påtale fortsætter dermed.
4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer. Ophævelsen gælder i så fald alle personer på lejekontrakten.
5. Kolonihaveforbundet i samarbejde med den stedlige kreds kan pålægge en bestyrelse at ophæve lejemålet, hvis lejer ikke overholder hovedlejekontrakten med jordejer.


11. Pant
1. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om adkomst eller pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.
2. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.
3. Hvis bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.


12. Retsvirkninger af opsigelse, ophør ved dødsfald samt ophævelse

1. Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.
2. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejekontrakten. Denne ret er dog betinget af, at bygning mv. er lovlig samt at have og bebyggelse er vurderet efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Prisen på huset må ikke overstige vurderingsprisen.
3. Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten, hæfter det udtrædende medlem for enhver pligtig pengeydelse, f.eks. haveleje, indtil grunden er ryddet eller bebyggelsen er solgt/overdraget. Lejer har ligeledes pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
4. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
5. Særligt for ophævelse af lejemålet gælder, at hvis lejer ikke inden 4 uger efter lejemålets ophævelse har fjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende kolonihaveafståelsesregler kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

 

    

   

       

 

 

 

  

 

 

 

Opdateret 17/03/2017

Besøg  
014095